La Generalitat adjudica l’explotació de l’antic restaurant Iot a l’empresa Tucan 2016

Un total de deu ofertes es van presentar a la licitació en concurs públic

Per . Actualitzat el

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) publica aquest dilluns la resolució, signada pel Conseller d’Economia i Hisenda, Jaume Giró, segons la qual s’adjudica a l’empresa TUCAN 2016, SL la concessió de domini públic de l’immoble propietat de la Generalitat destinat a bar-restaurant situat a la Platja Llarga de Tarragona (antic Iot). El negoci de restauració consta d’una planta baixa i tres terrasses,que sumen una superfície total de 760,51 m²,Fins al novembre passat, aquests espais els explotava comercialment el restaurant El Iot, local que va ser recuperat per l’administració catalana després d’un llarg contenciós als jutjats.

D’acord amb el text de la resolució d’adjudicació, i tal com ja s’especificava a les bases del concurs, la concessió adjudicada és per un període de deu anys, a comptar a partir de la data de la seva formalització. L’empresa adjudicatària abonarà un total de 85.000 euros anuals en concepte de cànon de licitació.Aquestimport se situa per sobre dels 50.725,48 euros del cànon mínim que es proposava a les bases del concurs.

La Direcció General del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya va rebre un total de deu ofertes, dues de les quals es van considerar excloses “en no atendre el requeriment d’esmenes formulat i no aportar la documentació requerida”;i dues més, per manca de presentació en el sobre B de la documentació mínima requerida en el plec de clàusules administratives i en el plec de prescripcions tècniques que regulen la licitació. Segons la pròpia resolució, i un cop valorades el conjunt de les propostes, la Mesa de Contractació va determinar com “l’oferta més avantatjosa per a l’Administració” la presentada per l’empresa Tucan 2016, SL, ja que va obtenir la millor puntuació en la fase de licitació, amb un resultat final de 93,87 punts sobre 100.

La formalització del contracte es farà abans del proper 22 de setembre, d’acord amb les bases del concurs,termini durant el qual l’empresa adjudicatària ha de presentar el projecte definitiu en relació a les obres que haurà d’executar. D’altra banda, l’entrada en funcionament del nou restaurant haurà de ser abans del transcurs d’un any, a comptar des de la data de formalització de la concessió.