Tarragona aprova un reglament per a la realització de rodatges i sessions fotogràfiques

El reglament redueix el termini de tramitació de permisos, que passa de 15 dies a 10

Per . Actualitzat el

El plenari de l’Ajuntament de Tarragona ha aprovat aquest divendres el reglament que regula les tipologies i procediments d’autorització per a sessions fotogràfiques i rodatges, elaborat per la Tarragona Film Office, l’oficina d’atenció als rodatges del Patronat Municipal de Turisme de Tarragona. L’objecte d’aquest reglament és la regulació de la realització de rodatges i sessions fotogràfiques que impliquin l’ocupació dels equipaments i espais públics així com el procediment per a la seva autorització.

El reglament diferencia el règim de comunicació per aquelles sessions fotogràfiques i rodatges d’escassa incidència a la via pública o recintes que compleixin uns determinats requisits; i el règim d’autorització per a aquelles activitats que no es puguin acollir a les condicions del règim de comunicació. El reglament establirà quins tipus de permisos es necessiten per a rodatges i sessions fotogràfiques, els terminis per demanar-los i els procediments  per aconseguir-los i inclou tant procediments interns com externs. El mateix reglament redueix el termini de tramitació de permisos, que ha passat de 15 dies a 10.

Es pretén amb aquesta regulació incentivar la producció audiovisual, registrar-la, controlar-la i poder-la fer pública; agilitzant al màxim els tràmits en el procediment d’obtenció de les autoritzacions o llicències necessàries, amb la intenció de promocionar el municipi com a plató per tal d’afavorir la projecció exterior de la imatge de la ciutat i donar suport a la indústria audiovisual, un sector econòmic generador de coneixement i de llocs de feina qualificats. Queden exclosos de la regulació els press trips, que es consideren organitzats per la pròpia administració.

Règim de comunicació d’ocupació per rodatge o sessió fotogràfica

En el cas d’ocupació de via pública o terreys d’ús públic, el reglament estipula que se sotmetran a aquest règim de comunicació aquelles ocupacions d’escassa incidència sobre la via pública, en què el el material a instal·lar sobre l’espai públic sigiui d’un màxim de 2 trípodes amb les seves respectives càmeres, el nombre total de l’equip humà no sigui superior a les 15 persones i no es requereixi talls de trànsit de vianants ni de vehicles, ni pertorbar l’activitat normal a la via pública o a terrenys d’ús públic. En aquests casos es pot comunicar per diversos dies seguits, fins a un màxim de 30, l’horari de realització serà de 8 a 22 h i s’haurà de donar compliment a l’Ordenança General de Convivència Ciutadana i ús dels espais públics.

Per poder efectuar l’ocupació, s’haurà de realitzar el tràmit específic de comunicació de forma electrònica amb una antelació mínima de 3 dies hàbils al de l’inici del rodatge o sessió fotogràfica, en la qual es faci constar el compliment dels requisits descrits en el mateix reglament i informació específica de la producció. En la comunicació no serà necessari fer constar localitzacions concretes, podent efectuar una remissió a diverses localitzacions de la via pública o terrenys d’ús públic. En cap cas aquestes ocupacions podran afectar altres ocupacions privatives o especials atorgades mitjançant una llicència per part de l’Ajuntament de Tarragona o qualsevol altra ocupació degudament autoritzada.

En el cas d’ocupació de recintes de titularitat pública i recintes històrics, entren en règim de comunicació els rodatges o sessions fotogràfiques en què el material a instal·lar sigui d’un màxim de 2 trípodes amb les seves respectives càmeres i el nombre total de l’equip humà no sigui superior a les 15 persones. En aquests casos l’horari de realització haurà de coincidir amb l’horari d’obertura al públic de l’espai, es podrà comunicar per diversos dies seguits (un màxim de 7), no es podrà alterar en cap cas el funcionament del recintes, ni entorpir la lliure circulació dels visitants respectant les condicions dels espais i, en tot cas, el personal del rodatge haurà d’atenir-se a les indicacions del personal del recinte.

Per poder efectuar l’ocupació, s’haurà de realitzar el tràmit específic de comunicació de forma electrònica amb una antelació mínima de 3 dies hàbils al de l’inici del rodatge o sessió fotogràfica, en el que es faci constar el compliment dels requisits descrits en el mateix reglament i la informació específica de la producció. De la mateixa manera, en cap cas aquestes ocupacions podran afectar a altres ocupacions privatives o especials atorgades mitjançant una llicència per part de l’Ajuntament de Tarragona o qualsevol altra ocupació degudament autoritzada.

Règim d’autorització de rodatges i sessions fotogràfiques a equipaments i espais públics

El reglament estableix que se sotmetran al règim d’autorització prèvia aquelles produccions audiovisuals no incloses en el règim de comunicació i estipula un procediment per obtenir les corresponents autoritzacions.

En aquests casos s’haurà de presentar la sol·licitud d’acord amb el model aprovat per l’Ajuntament de Tarragona de forma presencial o electrònica, segons correspongui, amb una antelació mínima de 10 dies hàbils a la realització de l’activitat, al Registre General de l’Ajuntament de Tarragona, adjuntant la informació i documentació que s’especifica al reglament i que inclou la localització, les dates i horaris, la descripció de les escenes a rodar, les necessitats (com nombre de persones dels equips, material que s’ha de col·locar, desviació de trànsit de vehicles o vianants, etc.), plànols, necessitats d’espais d’estacionament, dades de la productora i de la producció, una pòlissa de responsabilitat civil per valor mínim de 300.000 € i documentació tècnica.

Les sol·licituds d’autorització seran informades de forma simultània per part de la Tarragona Film Office, la Guàrdia Urbana de Tarragona i/o el departament que gestioni l’equipament o espai públic de l’Ajuntament de Tarragona. Un cop emesos els informes necessaris, en el tràmit de l’expedient, es preparà proposta d’autorització o denegació que es farà per resolució de l’òrgan competent de l’Ajuntament, preveient en la seva resolució la possibilitat de canvis d’última hora pel que fa a la data, horaris o altres alteracions que es puguin produir per causes meteorològiques o altres variables que puguin esdevenir i que no es puguin preveure amb anterioritat a la presentació de la sol·licitud.

El reglament especifica que no es podrà garantir la resolució de les autoritzacions que es presentin en un termini inferior al descrit i que l’autorització tindrà efectes des de la seva emissió.