L’economia catalana decreix un 11,5% l’any 2020

El quart trimestre l’activitat cau un 9,0% interanual

Per . Actualitzat el

L’any 2020 el producte interior brut de Catalunya ha assolit els 224.125 milions d’euros, xifra que representa una variació anual del ‑11,5% en volum, segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). Aquesta dada sintetitza l’impacte global de la pandèmia, ja que representa la caiguda més important de l’activitat registrada a l’estadística oficial i implica un retrocés equivalent al creixement dels darrers quatre anys, atès que el PIB en nivells de l’any 2020 és similar al de l’any 2016. L’evolució de l’economia catalana ha estat cinc dècimes inferior a l’estimació avançada per a l’economia espanyola (‑11,0%) i més de cinc punts per sota de la mitjana de la UE-27 (‑6,3%).

La demanda interna cau un 9,5%, principalment a causa de la intensa disminució del consum de les llars (‑12,5%) en un context de restriccions de la mobilitat i l’activitat, reducció de l’ocupació i incertesa econòmica. L’únic component que compensa parcialment la caiguda des de l’òptica de la demanda és el consum de les administracions públiques amb un augment del 5,1%, mentre que la disminució de la formació bruta de capital també ha estat important (‑13,6%). En relació amb el sector exterior, els resultats també mostren una evolució negativa, la reducció de les exportacions totals ha estat del 22,6% i la de les importacions totals del 18,7%.

Des de la perspectiva de l’oferta, destaca el deteriorament dels serveis (‑11,7%), insòlit per la seva intensitat, ja que durant la crisi anterior cap any va disminuir més d’un 1%. La indústria i la construcció mostren taxes de variació negatives importants (‑9,0% i ‑15,4%, respectivament), però inferiors a les registrades a la crisi del 2008. Finalment, el sector agrari disminueix un 2,6%.

El quart trimestre presenta una taxa de variació interanual del -9,0% i del -0,6% en termes intertrimestrals. Al llarg del 2020 l’evolució trimestral és especialment abrupta el segon trimestre de l’any (-21,6%), fruit de les dràstiques mesures adoptades per contenir la pandèmia. En el tercer trimestre es va recuperar part de l’activitat econòmica (-9,6%), tendència que s’ha mantingut en el darrer trimestre de l’any.

Comptes econòmics anuals de Catalunya 2020

L’any 2020 el producte interior brut de Catalunya ha assolit els 224.125 milions d’euros, xifra que representa una reducció en volum d’un 11,5%. La demanda interna cau un 9,5%, principalment a causa de la contracció del consum de les llars (‑12,5%) i la formació bruta de capital (‑13,6%). L’evolució d’aquesta darrera variable s’explica sobretot per la davallada de la inversió en la construcció (‑14,7%), encara que la taxa de variació dels béns d’equipament també és força negativa (‑11,5%). D’altra banda, l’augment del consum de les administracions públiques amb un 5,1% és l’única variable des de l’òptica de la demanda que ha incrementat la seva activitat l’any 2020.

En relació amb el sector exterior s’ha de destacar la magnitud de la reducció de les exportacions totals  (‑22,6%). Aquesta dada és conseqüència d’una disminució de les exportacions de béns i serveis (‑11,5%) i, sobretot, del deteriorament del consum dels estrangers en el territori (‑80,1%) degut a les restriccions a la mobilitat internacional generada per la pandèmia. Les importacions totals han estat un 18,7% inferiors a l’any anterior, en coherència amb l’evolució negativa de la demanda de béns de consum i d’inversió. La reducció del consum dels residents a l’estranger ha estat d’un 67,0% i la caiguda de les importacions de béns i serveis d’un 15,7%.

Des de la perspectiva de l’oferta, la caiguda de l’activitat és generalitzada per a tots els sectors. Destaca, per la seva excepcionalitat, la caiguda dels serveis (‑11,7%). Aquest resultat prové, sobretot, del comerç, transport i hostaleria (‑25,2%) i en particular de la davallada del transport aeri i l’hoteleria, serveis que no han pogut desenvolupar la seva activitat amb normalitat des de la declaració del primer estat d’alarma al març del 2020. La reducció del 8,5% de les branques d’activitats immobiliàries, professionals i altres ha afectat de manera irregular els seus components. La important afectació de les activitats artístiques difereix força de la caiguda moderada de les immobiliàries. L’administració pública, educació, sanitat i serveis socials és l’única branca que creix (3,0%) i fins i tot supera l’increment de l’any anterior.

La indústria mostra una taxa de variació negativa (‑9,0%), molt condicionada per les afectacions de l’activitat no essencial en el primer semestre de l’any. En particular, ha estat important la reducció de producció de la indústria de l’automoció, metal·lúrgia i tèxtil, que contrasta amb una certa estabilització de l’activitat en la indústria alimentària o farmacèutica. La construcció ha reduït el seu valor afegit un 15,4% respecte de l’any anterior i les branques agràries un 2,6%. En aquest cas, la tendència positiva dels preus ha provocat una evolució a l’alça de les rendes agràries.

Comptabilitat 4t trimestre 2020

L’evolució trimestral del producte interior brut en termes interanuals (‑9,0%) mostra una lleugera millora respecte del trimestre anterior (‑9,6%) i sobretot, després del sotrac que va suposar l’estat d’alarma del segon trimestre que va provocar una caiguda històrica (‑21,6%).

Des de l’òptica de la demanda, el component que més ha influït en la seva dinàmica ha estat la demanda interna (‑7,0%), degut a la reducció del consum de les llars fins al ‑10,0%. La formació bruta de capital també presenta una taxa negativa del ‑10,4%, principalment a causa de la formació bruta de capital fix de la construcció (‑15,9%). D’altra banda, el consum de les administracions públiques ha crescut un 6,0%, un punt i dues dècimes més que el trimestre anterior. Pel que fa al sector exterior, tot i mantenir taxes negatives, tant les exportacions totals (‑11,8%) com les importacions totals (‑7,7%)  han vist millorades les seves dades respecte al tercer trimestre. Això es deu a les exportacions de béns i serveis (‑2,3%), que milloren 7,5 punts respecte del trimestre anterior i a les importacions de béns i serveis (‑3,2%) amb un increment de 14,4 punts. En canvi, l’augment de restriccions de mobilitat ha fet que el consum d’estrangers al territori caigui un ‑90,2% respecte a l’any anterior i el consum dels residents a l’estranger un ‑87,9%.

Des de la perspectiva de l’oferta, la indústria amb una taxa interanual de ‑4,8% millora els resultats del tercer trimestre (‑7,6%). Els serveis presenten una variació respecte de l’any anterior de ‑10,1% degut principalment a la branca del comerç, transport i hostaleria (‑22,6%). Les branques d’activitats immobiliàries i professionals amb ‑7,3% mantenen el nivell del trimestre anterior, mentre que la branca dels serveis d’administració pública, educació, sanitat i serveis socials presenta un creixement del 2,9%. La construcció amb una variació interanual del ‑16,3% mostra una caiguda de 6,9 punts respecte del trimestre anterior. Finalment, el sector agrari amb un ‑0,9% interanual millora en un 1,8 punts els seus resultats respecte del tercer trimestre.