L’Ajuntament obre la convocatòria per crear una borsa de peó de brigada

Les sol·licituds es podran presentar al consistori fins al 30 de desembre

Per . Actualitzat el

Aquest matí l’Ajuntament ha obert la convocatòria per constituir una borsa de treball de personal laboral temporal amb denominació peó de brigada, per tal de cobrir vacants, substitucions o qualsevol altre tipus d’eventualitat que pogués sorgir.

El procés selectiu es durà a terme mitjançant concurs-oposició. La primera prova, la d’oposició constarà de dos exercicis, el primer de coneixement de llengües i el segon, en el qual es valorarà el coneixement de les tasques de la brigada municipal, del municipi de Roda de Berà o dels serveis que presta l’Ajuntament. A la fase de concurs es valoraran els mèrits aportats pels aspirants.

Les persones que superin totes les proves formaran part de la borsa de treball, per ordre de la puntuació total obtinguda a les proves.

Les funcions del lloc de treball seran les corresponents al grup de classificació AP per al grup professional de peons, com per exemple, executar funcions elementals i rutinàries i manteniment a la via pública o a les dependències municipals; realitzar treballs vinculats a la neteja de les vies i espais públics i del mobiliari urbà; col·laborar en el muntatge i desmuntatge d’infraestructures necessàries per a la celebració d’esdeveniments, entre d’altres funcions.

Les sol·licituds es poden presentar a l’Ajuntament fins al 30 de desembre, juntament amb el justificant de pagament de la taxa de drets d’examen, per valor de 6 euros.