S’incrementa la proporció de dones a la URV però es manté el sostre de vidre

Les desigualtats de gènere persisteixen quan es tracta de l’ascens professional i la participació en els llocs de lideratge i presa de decisions.

Per . Actualitzat el

L’informe Homes i Dones a la URV 2020 s’ha presentat avui al Consell de Govern, on s’ha donat compte de la situació dels diferents col·lectius i la bretxa de gènere encara existent. Les dades mostren una major presència de dones a la URV tant entre estudiants, com Personal Docent i Investigador i Personal d’Administració i Serveis, quan es compara amb el sistema universitari públic tant de Catalunya com de l’Estat. A la URV és significatiu l’increment entre el professorat, ja que si l’any 2007 el percentatge de professores eren el 41%, l’any 2019 són el 51%, però són majoria entre les que ho són només a temps parcial (han passat del 64 al 73%). També són majoria entre les estudiants i es detecta un creixent interès en l’àmbit de STEM (ciències, tecnologia, enginyeria i matemàtiques).

Desigualtats en l’ascens professional

No obstant això, es manté el sostre de vidre, ja que les desigualtats de gènere persisteixen quan es tracta de l’ascens professional i la participació en els llocs de lideratge i presa de decisions. El 2019 les dones ocupen a la URV el 28% de les càtedres universitàries, amb un increment de 10 punts percentuals respecte de les dades de 2007, quan aquesta xifra era del 18%. És una xifra que indica que la situació a la URV millora la mitjana de la Unió Europea, on la categoria equivalent al conjunt de la UE-28 mostra una xifra del 24% l’any 2016. S’han escurçat les diferències però persisteixen: ara ja hi ha 1 catedràtica per cada 2,5 dones titulars, però hi ha 1 catedràtic per 1,4 titulars.

Les mateixes dades segons branca de coneixement mostren dinàmiques diverses ja que les diferents branques no contribueixen per igual a aquest desequilibri. Destaquen de forma antagònica les ciències i les enginyeries i l’arquitectura. Les primeres per la seva contribució positiva a la millora de la dada global i les segones per la seva contribució negativa. Es constata també una pèrdua de dones en les primeres fases de la trajectòria professional ja que en els darrers anys la incorporació de dones en les figures de personal investigador en formació s’ha vist reduïda.

Les desigualtats de gènere també es constaten en el lideratge de grups i direcció de projectes de recerca. La participació de les dones en aquestes posicions es troba per sota del seu pes com a col·lectiu, tot i que els darrers 8 anys ha incrementat en sis punts percentuals la proporció de dones que dirigeixen projectes competitius. L’informe apunta que és atribuïble a les dinàmiques internes del mateixos grups. Igualment, els homes estan sobrerepresentats en els òrgans de govern i gestió: si es descompta el càrrec de rectora, les dones ocupen, de mitjana, el 42% dels càrrecs.

Estudiants: interès per l’àmbit STEM però pèrdua de dones en l’accés a màsters i doctorats

Pel que fa al col·lectiu d’estudiants, hi ha una presència majoritària de dones matriculades en estudis de grau (són el 60%), i una presència més equilibrada de dones i homes en estudis de màster (52%) i doctorat (51%). Aquestes xifres també indiquen que hi ha una petita pèrdua de dones en el pas d’estudi de grau a estudis de màster i doctorat. A la vegada, les dones predominen en totes les àrees de coneixement, excepte en enginyeria i arquitectura, on representen només una quarta part sobre el total d’estudiants matriculats. No obstant això, es detecta un interès creixent de les dones per estudis de l’àmbit STEM, tradicionalment masculinitzats: la matrícula en aquests àmbits era del 7,8% de dones el curs 2015-16, mentre que van ser el 8,9% el curs 2019-20.

Destaquen també algunes diferències entre homes i dones pel que fa al rendiment acadèmic i l’abandonament: la taxa de rendiment de les dones és superior en tots els àmbits del coneixement, amb una diferència global de 8 punts percentuals, tot i que ha millorat en tot el col·lectiu d’estudiants, i la taxa d’abandonament a primer curs és superior en els homes, excepte en l’àmbit de ciències, amb una diferència global de 4 punts percentuals, tot i que hi ha hagut menys abandonaments tant d’homes com dones el darrer curs.

Pel que fa al personal d’administració i serveis (PAS), al contrari del que succeeix amb el PDI, el nombre de dones supera clarament el dels homes. El pes relatiu que tenen les dones dins del PAS en el seu conjunt (68%), varia notablement quan es consideren els diferents tipus de relació laboral existent: la presència de dones és més destacada en el col·lectiu de funcionaris (83%) i en el col·lectiu laboral l’estructura és més equilibrada i les dones representen un 53%. La diagnosi constata també una considerable segregació vertical (distribució per sexe de les categories laborals) perquè la feminització del col·lectiu del personal d’administració i serveis disminueix entre els càrrecs de direcció i comandament.

Altres punts destacats

En el mateix Consell de Govern d’aquest 28 d’octubre també s’ha aprovat proposar al Consell Social de la participació de la URV en l’Associació Espanyola de l’Hidrogen, una organització sense ànim de lucre que té com a principal objectiu promoure el desenvolupament de la tecnologia de l’hidrogen com a transportador d’energia i el seu ús en aplicacions industrials i comercials. Aquesta proposta arriba després del naixement de la Plataforma Hidrogen Verd Catalunya Sud, coordinada per la Universitat, per fer una regió líder en la transició energètica per afrontar l’emergència climàtica.

Així mateix s’ha aprovat el Reglament del Consell d’Estudiants, que modifica el text de 2011 en la definició de les funcions, drets, deures i estructures, s’amplia el consell amb els delegats i delegades per incrementar la participació; s’incorporen mesures per evitar la inassistència i per promoure la paritat.

D’altra banda, es convocaran les primeres quatre places de professor lector i dues de titular d’universitat en sis departaments diferents després de posar-se ne funcionament el nou model de plantilla de professorat aprovada al Consell de Govern del 5 de juny.