L’Ajuntament aprova la primera remesa de subvencions per al sector comercial

El termini de sol·licituds resta obert fins al 30 de novembre

Per . Actualitzat el

La Junta de Govern Local ha aprovat la primera remesa de subvencions per a l’adquisició d’equips de protecció individual i altres materials o prestacions per a fer front a la covid-19 per un import total de 3.186,61 €. Aquest import correspon als ajuts dirigits a dotze comerços que ja van presentar i justificar correctament despeses que la pandèmia els ha ocasionat. La subvenció que s’atorga és d’un 90 % de la despesa presentada amb un màxim de 400 €.
Aquests primers ajuts aprovats formen part de la convocatòria de subvencions de la Regidoria de Comerç, Indústria i Activitats de l’Ajuntament de Torredembarra destinada al sector comercial i de serveis del municipi que resta oberta fins al pròxim 30 de novembre, a la qual s’hi han destinat 80.000 €.

Poden acollir-se a les subvencions les persones físiques, jurídiques o empreses privades amb ànim de lucre, agrupacions de les dues, comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat que encara que no tinguin personalitat jurídica duguin a terme les accions objecte de la subvenció  i que compleixin els requisits establerts a la convocatòria.

Són objecte de les ajudes els següents establiments:

•    Establiments comercials i de serveis amb atenció al públic amb una superfície menor o igual a 400 m2.
•    Establiments d’alimentació fins a 120 m2.
•    Establiments de restauració, sector hoteler: hostals, pensions i càmpings sense límit de superfície.
•    Gimnasos i espais educatius o assimilables sense límit de superfície.

Pel que fa als criteris per a atorgar els ajuts i la quantitat econòmica, cal tenir present que l’ordre d’accés a la subvenció es determinarà per l’ordre de presentació de sol·licituds. S’atorgaran per ordre d’entrada en el registre general de l’Ajuntament des que l’expedient estigui complet, i en funció de l’acompliment dels requisits exigits en les bases fins a esgotar la partida.

En aquest espai, es pot consultar tota la informació i formularis per poder presentar les sol·licituds de subvenció: http://torredem.altanet.org/ca/textnormal/color/tramits/tramits/0/tra/129/1/

Aquí es pot consultar la convocatòria publicada al BOPT: https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/index.php?op=dwn&tipus=i&data=20200722&anyp=2020&num=04790&v=i