Subvencions als emprenedors que hagin iniciat una activitat econòmica a l’Arboç els anys 2018 i 2019

En total es destinaran com a màxim 10.000 €

Per . Actualitzat el

L’Ajuntament de l’Arboç posa en marxa una nova línia de subvencions destinades a emprenedors que hagin iniciat una activitat econòmica a l’Arboç durant els anys 2018 i 2019. El consistori vol ajudar amb aquestes subvencions el teixit comercial local en aquests moments de màxima dificultat. En total es destinaran com a màxim 10.000 € i els imports que s’atorgaran aniran en funció del règim al que estigui sotmesa l’activitat.

En qualsevol cas, l’import màxim de subvenció a percebre per cada sol·licitant no podrà excedir:

– Llicència ambiental: 600 €.

– Comunicació prèvia d’obertura: 360 €.

– Comunicació prèvia o declaració responsable: 200 €

La sol·licitud de la subvenció es podrà realitzar a partir del 28 de setembre i fins al 14 d’octubre preferencialment a través de la Seu Electrònica https://arbocenc.eadministracio.cat/ i presencialment amb cita prèvia. S’hi podran acollir totes les activitats iniciades durant els anys 2018 i 2019.

Per presentar-s’hi caldrà complimentar les instàncies on es farà constar el nom del titular de l’activitat, emplaçament i nom comercial de l’activitat i aniran acompanyades de:

– En el cas de llicència ambiental o comunicació prèvia, presentar factura del projecte o memòria ambiental amb justificant de pagament de la mateix.

– Fotografies del local amb l’activitat en funcionament.

– Justificant de pagament de la taxa per la tramitació de l’expedient de llicència ambiental, comunicació prèvia o declaració de responsable.

– Còpia del número de domiciliació bancària.

Les sol·licituds presentades dins del termini es resoldran dins dels tres mesos següents un cop exhaurida la data de presentació. Els Serveis jurídics i tècnics de l’Ajuntament, amb la documentació presentada i la documentació existent en l’expedient de cada activitat nova, valoraran les propostes i emetran un informe.