La URV redueix la presencialitat als campus aquest curs

Els ensenyaments dels diferents cicles s’impartiran en la modalitat de docència mixta

Per . Actualitzat el

La incidència actual de la pandèmia en l’àmbit territorial de la URV i les recomanacions fonamentades dels experts de la Universitat aconsellen reduir significativament la presencialitat dels 14.000 estudiants i més de 2.000 treballadors als campus per no contribuir a una propagació superior de la pandèmia. Per això en una resolució emesa per la rectora aquest divendres 18 de setembre s’estableix que la presencialitat de la docència durant el primer quadrimestre es restringeixi a allò que els docents dels diferents ensenyaments considerin imprescindible i es regulen les condicions en què s’ha de desenvolupar l’activitat universitària per al curs 2020-21.

Més concretament, la resolució detalla que tots els ensenyaments dels diferents cicles (grau, màster i doctorat, així com la formació continuada i els ensenyaments conduents a títols no oficials) s’han d’impartir en la modalitat de docència mixta. Amb aquest objectiu s’han instal·lat càmeres a les aules que permetran enregistrar les classes i ser emeses per als estudiants que hagin de seguir-les des de casa. Les facultats i escoles han de decidir quines activitats seran presencials en funció dels requeriments formatius, i es donarà prioritat al primer curs de grau (estudiants de nou accés) i a les activitats que durant el curs 2019-20 s’han demostrat més difícils de fer de manera virtual, com ara pràctiques clíniques, pràctiques de camp, laboratoris o algunes avaluacions.

Per als estudiants de primer curs i per a assignatures d’altres cursos, es poden fer classes teòriques en grups reduïts (al voltant de 30 estudiants), si es pot mantenir la distancia de seguretat d’1,5 metres i l’espai permet ventilació. També es poden fer activitats lectives a l’aire lliure si es manté la distància de seguretat, sempre que el nombre d’estudiants convocats simultàniament al campus no sigui superior a 300.

Per facilitar el seguiment de les assignatures, la resolució determina que les sessions, tant si són presencials com a distància, preferentment s’han d’enregistrar i posar a disposició dels estudiants, de manera que els estudiants les podran seguir de manera remota per temes de planificació docent (rotació de grups), problemes de salut o dificultats de desplaçament en el cas d’estudiants d’altres localitats nacionals i internacionals. Tot i això, si hi ha estudiants que no tenen els mitjans tecnològics per seguir la classe síncrona a distància han de formar part, preferentment, del grup d’assistents presencials si ho sol·liciten al responsable d’ensenyament, que ho haurà de valorar. També tenen preferència els estudiants que justifiquin documentalment alguna necessitat educativa especial que aconselli la presencialitat.

Els canvis en la metodologia docent, les activitats formatives, l’avaluació i els calendaris acadèmics estaran a disposició de l’estudiantat al web dels centres i als espais Moodle de cada assignatura.

Corresponsabilitat de l’estudiantat i del personal

Per poder fer un seguiment de les persones que han compartit espais en un moment determinat, en cas que es produís un contagi a les instal·lacions de la URV o de la Fundació URV, el professor o la professora responsable de l’activitat docent ha de tenir identificats tots els estudiants que participen en cada grup. Per això la Universitat treballa per tenir preparat un sistema de registre complementari basat en la lectura d’un codi QR a les entrades i sortides d’aules o espais docents.

És obligatori l’ús de la mascareta sempre en tots els campus i en tota mena d’activitats, i són primordials altres mesures com la ventilació adequada del espais, el rentat de mans i la distància interpersonal. En el cas de les pràctiques en institucions sanitàries, cal adaptar-se a les directrius del centre sanitari.

A més a més, cada estudiant ha d’acceptar una declaració responsable, que està disponible al Moodle, on es compromet a conèixer el Pla de contingència, que se sotmetrà a aprovació al Consell de Govern del 24 de setembre, i a complir les mesures d’autoprotecció.

No poden accedir a les instal·lacions de la URV i de la Fundació URV les persones amb simptomatologia de COVID-19, les persones a qui s’ha diagnosticat la malaltia i no han finalitzat el període d’aïllament, i les persones que conviuen o han estat en contacte durant el període que en cada moment determinin les autoritats sanitàries amb altres persones amb símptomes d’infecció respiratòria aguda (febre, tos, dificultat respiratòria).

La junta de centre ha d’aprovar la tipologia d’activitats docents

La junta de centre és l’òrgan competent per aprovar la tipologia de les activitats docents al seu centre, reservant la presencialitat a l’aula per a les activitats que sigui indispensable a criteri del responsable de l’assignatura, del responsable de l’ensenyament o de l’equip deganal: pràctiques als laboratoris o a l’aulari; seminaris i tutories acadèmiques, i exàmens i altres activitats avaluatives. De la mateixa manera, cal que el responsable de l’ensenyament o l’equip deganal, amb el suport de l’oficina logística de campus, valori si és possible fer activitats lectives a l’aire lliure revisant el volum d’estudiants a les aules del campus ocupades simultàniament en la franja horària proposada.

La resolució emesa aquest 18 de setembre també recomana que durant l’horari d’obertura dels centres estigui present, com a mínim, un membre de l’equip deganal o de direcció (o la persona en qui delegui), per prendre les mesures adequades en cada moment sobre possibles afectacions provocades per la situació actual.

Totes les informacions i les indicacions per a la comunitat URV sobre les alteracions del funcionament normal de la Universitat a causa de l’alerta sanitària pel coronavirus es poden trobar al web www.urv.cat/coronavirus.