L’Ajuntament posa en marxa 3 noves línies de subvencions per al comerç local i serveis de proximitat

El període per sol·licitar-ho s’iniciarà a partir del dia 28 de setembre

Per . Actualitzat el

L’Ajuntament de l’Arboç posa en marxa 3 noves línies de subvencions destinades al comerç al detall i serveis de proximitat. Conscients de les circumstàncies especials que a dia d’avui tenen parcialment paralitzat a gran part del teixit productiu, assistencial i de serveis del municipi, alguns dels quals, s’han vist obligats a tancar i haver de fer front igualment a les despeses habituals relacionades amb l’activitat que s’han continuat pagant malgrat el tancament com llum, aigua, lloguer, salaris, seguretat social.

El Govern Municipal, per tal d’ajudar i que comerços, empreses i serveis puguin recuperar la normalitat tan aviat com sigui possible, ha establert 3 noves línies de subvencions a la despesa tributària municipal:

-Línia 1: Primer semestre de la taxa de recollida d’escombraries de l’activitat

-Línia 2: Primer i segon trimestre de la taxa d’ocupació de la via pública amb parades del mercat setmanal

-Línia 3: La taxa d’ocupació de la via pública amb taules, cadires i tarimes des del mes de març fins al mes de setembre de l’any 2020

Aquesta subvenció, aprovada per unanimitat per tots els grups municipals ascendirà a un màxim de 500€. Per poder accedir-hi cal ser autònom, microempresa o empresa fins a 15 treballadors amb el domicili a l’Arboç, estar al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries i davant la Seguretat Social i és necessari haver suspès l’activitat econòmica com a mesura derivada de l’aplicació del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declarava l’estat d’alarma o que hagin tingut una reducció del 75% de la seva facturació i que hagin registrat pèrdues econòmiques com a conseqüència dels efectes de la covid-19.

El compliment dels requisits s’ha d’acreditar mitjançant les declaracions responsables que inclou la sol·licitud de subvenció i la presentació de la documentació acreditativa. En el cas que una empresa tingui més d’una activitat i, una d’elles, l’hagi pogut mantenir oberta, no podrà ser beneficiària d’aquest ajut. Tampoc podran rebre l’ajut aquells que, malgrat tenir l’establiment tancat, hagin continuat cobrant al 100% les quotes als seus usuaris.

Documentació necessària:

– Formulari de sol·licitud

– Fotocòpia del NIF/NIE del sol·licitant.

– En cas de ser persona jurídica, fotocòpia del CIF.

– Identificació de l’establiment físic que ha cessat l’activitat a causa de la crisi del COVID-19.

– Declaració responsable segons la qual ha hagut de suspendre l’activitat econòmica com a mesura derivada de la crisi del COVID-19.

– Justificant de despesa tributària municipal vinculada a l’activitat durant el període de tancament, i del seu pagament. En el cas que s’hagi sol·licitat l’aplaçament de quotes de la Seguretat Social, cal presentar aquesta sol·licitud en lloc del rebut del pagament.

-Declaració responsable segons la qual no ha rebut cap altre subvenció ni ajuda per la despesa que justifica, o que si n’ha rebut alguna junt amb la de l’ajuntament no supera la despesa justificada.

– Justificant de titularitat del compte bancari on s’hauria de fer l’ingrés de l’ajut. (Pàgina inicial de la llibreta bancària on hi ha el nom del titular i el número de compte; o full descarregat de la banca on-line).

– Declaració responsable del compliment dels requisits establerts a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i de trobar-se al corrent de pagament de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

Els barems es poden consultar al següent enllaç: https://arbocenc.eadministracio.cat/transparency/