Ja es poden demanar els ajuts per a situacions d’especial necessitat

Les ajudes d’urgència per la Covid-19 formen part del Pla de rescat local aprovat recentment

Per . Actualitzat el

L’Ajuntament de Calafell informa que ja es poden demanar els ajuts d’urgència per la Covid-19 que formen part del Pla de rescat local aprovat recentment. Aquesta convocatòria, que estarà vigent fins al 30 de novembre de 2020, inclou prestacions econòmiques per a situacions d’especial necessitat o urgència social, derivades de la pandèmia i dels seus efectes socials.

Aquests ajuts són compatibles amb qualsevol altra prestació o subvenció d’altres administracions públiques o del mateix ajuntament, ja que s’entén que la pandèmia és una causa sobrevinguda, que causa problemes nous o agreuja problemes existents.

S’ha creat un procediment senzill i breu perquè els ajuts es puguin tramitar i arribar als destinataris ràpidament. Per exemple, es farà un ingrés directe en compte corrent, que s’haurà de justificar després ambels tiquets de les compres a les quals es dediquin els diners, que hauran de ser de primera necessitat.

Els imports d’aquests ajuts estan en relació amb el nombre de membres de la unitat familiar. Són aquests:

Unipersonal (una sola persona adulta): 90 euros
Dues persones: 140 euros
Tres persones: 195 euros
Quatre persones: 240 euros
Cinc persones: 275 euros
Sis persones o més: 300 euros

Per a presentar la sol·licitud cal adreçar-se a qualsevol oficina del Servei d’Atenció al Ciutadà (SAC), sol·licitant cita prèvia. Cal aportar aquesta documentació:

–Còpia del DNI/NIE
–Còpia del número de compte i titular del compte corrent on s’ha d’ingressar l’import atorgat
–Documentació acreditativa de la situació econòmica actual del nucli familiar (moviments bancaris últims 6 mesos)
–Rebut del lloguer o Hipoteca (o assentament del rebut al compte corrent)
–En el cas que s’hagi de fer el pagament a una tercera persona, caldrà aportar una autorització de pagament a tercers, juntament amb la còpia del DNI/NIE de la persona autoritzada
–Declaració responsable signada en la que es compromet a aportar els justificants de compra un cop cobrat l’import de l’ajut.

La cita prèvia al SAC s’ha de demanar preferentment en línia a https://citaprevia.gestorn.com/calafell. Si no, per telèfon al 977 699 009. Per aclarir dubtes podeu adreçar-vos als Serveis socials municipals, trucant al 977 699 009 (extensió 773).