Les proves d’accés a la universitat es faran en un entorn de màxima prevenció i seguretat

Mascaretes, distància de seguretat interpersonal i rentat freqüent de mans seran obligatoris

Per . Actualitzat el

La comissió organitzadora de les proves d’accés a la universitat (PAU) ha presentat un paquet de mesures amb l’objectiu de prevenir el risc de contagi i evitar la propagació de la COVID-19. Les mesures estan pensades per reduir, tant com sigui possible, la transmissió del virus entre tots els col·lectius implicats en les proves: alumnat, professorat i personal de suport.

Aquest paquet de mesures, que haurà de ser validat en última instància pel PROCICAT, adapta la realització d’exàmens massius –com ho són les proves d’accés a la universitat (PAU), tant les de l’alumnat procedent de batxillerat i cicles formatius de grau superior com les de més grans de 25 i de 45 anys, i les proves d’aptitud personal per accedir als graus d’educació (PAP)– a les normes generals de seguretat prescrites per les autoritats sanitàries, i suposen un pas més, juntament amb la modificació de calendari i horari, a l’hora de realitzar les proves en un entorn de màxima seguretat. Per aquest motiu, es prohibirà l’accés als llocs d’examen a qualsevol persona amb símptomes compatibles amb la COVID-19.

Entre les mesures higièniques previstes l’ús de mascareta serà, en tot moment, obligatori per a alumnat, professorat i personal de suport a l’interior del centre docent, inclosos els processos d’acreditació dels membres del tribunal, d’identificació de l’alumnat i la realització dels exàmens. En accedir al centre i a les aules, així com en sortir-ne, tothom s’haurà de fregar les mans amb solució hidroalcohòlica, i cada vegada que s’intercanviï paper o qualsevol objecte amb una altra persona. Amb aquesta finaitat està prevista la distribució de 2.500 litres de solució hidroalcohòlica en el conjunt de les seus d’examen, distribuïdes en cinquanta-nou poblacions (enfront de les vint-i-dues habituals), arreu del territori.

Pel que fa a l’aforament i la distància de seguretat interpersonal, l’ocupació de les aules es determinarà, si no hi ha altres mesures addicionals, mantenint la distància interpersonal de seguretat de dos metres radials. En aquest sentit, es treballa en una ocupació d’aules d’entre una sisena i una cinquena part de la seva capacitat real. L’alumnat haurà d’ocupar per a totes les proves el lloc d’examen que li sigui assignat el primer dia, i dipositar els objectes personals (motxilles i altres) en l’espai interpersonal de seguretat situat darrere seu, i si no és possible, al de davant seu.

Per reduir les aglomeracions, la crida a l’alumnat per comprovar-ne la identitat i accedir a les aules es farà de manera esglaonada per grups, seguint un ordre alfabètic. En cada franja horària, no es podrà sortir de l’aula fins que no hagi transcorregut una hora des de l’inici de la prova i prèvia autorització del professor responsable de l’aula. Els recorreguts, les aules i els lavabos estaran degudament senyalitzats, juntament amb recordatoris d’actituds responsables, i els passadissos només podran ser ocupats en el moment d’accedir a les aules.

Igualment, dins d’aquestes mesures s’aconsella que alumnat, professorat i personal de suport porti aigua i menjar, perquè cal tenir en compte que, si n’hi ha, les màquines expenedores de begudes i aliments estaran desactivades i les fonts d’aigua, precintades, atès que poden ser un possible focus de contagi si no s’utilitzen correctament. D’altra banda, no es pot garantir que es puguin adquirir en les proximitats del centre o en el mateix centre on es realitzin les proves d’accés a la universitat.

La comissió organitzadora de la PAU considera molt important, per solidaritat i responsabilitat social, que totes les persones implicades en les proves d’accés a la universitat compleixin totes les mesures de prevenció que indiquin els responsables, malgrat les molèsties personals que aquesta situació excepcional d’emergència pugui causar.

La matrícula de la prova d’accés a la universitat per a l’alumnat lliure i per a l’alumnat de batxillerat i cicles formatius finalitza el dilluns dia 15 de juny.