La contaminació de l’aire està per sota dels límits de la UE, segons la Generalitat

El Govern publica l’informe sobre el pla de vigilància de la contaminació al Camp de Tarragona de l’any 2019

Per . Actualitzat el

La Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic ha publicat l’informe sobre el pla de vigilància del Camp de Tarragona durant l’any 2019. L’informe fa referència a les dades sobre els nivells de compostos orgànics volàtils (COVs) i d’hidrocarburs aromàtics policíclics (HAPs) que la Generalitat analitza anualment des de l’any 2017. Prèviament s’havien realitzat campanyes de mesurament entre 2007 i 2010, algunes de les quals amb la Universitat Rovira i Virgili i amb el Departament de Salut.

Aquestes anàlisis es realitzen més enllà de la normativa i responen a la demanda del territori i a la sensibilitat de l’administració, atesa la singularitat industrial de l’entorn. Justament el Camp de Tarragona aplega la concentració més gran d’indústria química del sud d’Europa, que comparteix ubicació amb la segona aglomeració urbana de Catalunya, on viuen 400.000 habitants, i amb una de les principals zones turístiques de la Mediterrània.

Per donar resposta a les inquietuds que pot generar aquesta realitat, i en el marc de la Taula de Qualitat de l’Aire al Camp de Tarragona, la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic publica  resultats dels nivells de contaminants no legislats. Amb voluntat de total transparència, aquestes dades estan a disposició de les persones i organitzacions que vulguin analitzar-les al web del Departament de Territori i Sostenibilitat.

Seguiment únic a Catalunya

Tècnicament és difícil determinar la presència d’aquests compostos en l’aire, ja que per a la majoria no existeixen mètodes de mesura ni valors de referència. Tot i així, per a un nombre reduït, el benzè i el benzo(a)pirè, hi ha valors de referència reglats. Les mesures que s’han anat realitzant per a aquests últims indiquen que es troben per sota dels límits. Pel que fa a la resta, s’ha realitzat un estudi de la seva evolució en el temps per comprovar si incrementen o disminueixen i s’està fet una recerca de valors de referència que poden existir en altres països sense que s’hagi detectat res destacable.

Per a l’anàlisi en continu del benzè s’utilitzen cromatògrafs, que permeten fer un seguiment de possibles episodis ambientals. Aquest seguiment, únic a Catalunya, constata que mai s’han superat els nivells de referència i ha permès identificar en quines situacions es donen els valors més alts per, d’aquesta manera, poder-los reduir progressivament.

Vigilància continuada

A banda d’aquests contaminants, la vigilància ordinària de la qualitat de l’aire en aquesta zona es fa mitjançant l’equipament de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) que contempla els contaminants regulats per la Unió Europea i estableix les metodologies i criteris per a dur a terme l’avaluació de la qualitat de l’aire. Aquest equipament està format per 13 punts de mesurament, les dades dels quals es publicaran en els propers dies. També s’han realitzat de forma periòdica campanyes amb estacions mòbils en diferents indrets.

Aquest 2020 el Departament de Territori i Sostenibilitat continua la vigilància a la zona, en col·laboració permanent amb el Departament de Salut, per actuar preventivament i establir els millors plans de vigilància de la qualitat de l’aire.