Les preinscripcions a l’Escola Bressol Municipal es realitzaran del 18 al 27 de maig

Per . Actualitzat el

L’Ajuntament de l’Arboç informa que del 18 al 27 de maig de 2020 restarà obert el període de preinscripció per accedir a l’Escola Bressol Municipal Minyons de l’Arboç pel curs 2020-2021.

L’Ajuntament de l’Arboç considera adient modificar les dates de preinscripció i admissió d’infants a les llars d’infants o a les escoles bressol públiques, a les proposades al calendari dictaminat pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, per la coincidència amb els tràmits d’altres subvencions municipals i així evitar aglomeracions i reduir al màxim els tràmits presencials.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR AMB LA SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ

-Fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació (sentència de divorci, situació d’acolliment).

-Fotocòpia del DNI de l’infant (en cas que ho tingui).

-Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor, tutora, guardador o guardadora de fet) o la targeta de residència on consta el NIE o el passaport si es tracta de persones estrangeres.

-Certificat de convivència (en cas que el tingui).

-Certificat a data de maig de 2020, de les empreses on treballin els pares/tutors legals, si aquest criteri és el que s’al·lega.

-Documentació acreditativa del lloc de treball, si aquest és el que s’al·lega.

-En el cas de que s’hagin de justificar els criteris de prioritat, cal presentar també la documentació acreditativa de ser beneficiari/a de la renda mínima d’inscripció (PRIM).

-Fotocòpia del certificat de disminució expedit pel Departament de Benestar i Família, si s’al·lega aquest circumstància.

-Fotocòpia del títol de família nombrosa o monoparental vigent.

-Informe emès per un metge o metgessa del sistema públic de salut o certificat mèdic oficial amb signatura legalitzada pel col·legi de metges de la demarcació corresponent, en què s’indiqui expressament que l’alumne/a té diagnosticada una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs, i s’hi especifiqui de quina malaltia es tracta, si aquest criteri és el que s’al·lega.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR AMB LA MATRÍCULA

-Carnet de vacunacions amb les dosis de vacunes rebudes i les dates corresponents. Quan no es tingui el carnet, s’ha de presentar el carnet de salut de l’infant o un certificat mèdic oficial amb les dosis de vacunes rebudes i les dates corresponents.

-Si l’infant no està vacunat, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu.

-Còpia del número de compte bancari on s’ha d’emetre els rebuts.

 

CALENDARI DEFINITIU:

Preinscripció

·Presentació de sol·licituds: del 18 al 27 de maig de 2020, ambdós inclosos.

·Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 2 de juny de 2020

·Presentació de reclamacions: del 3 al 9 de juny de 2020

·Sorteig del número de desempat: entre el 10 i el 12 de juny de 2020

·Llista ordenada definitiva: 16 de juny de 2020

Matrícula

– Alumnes preinscrits amb plaça assignada: del 17 al 23 de juny de 2020