Els pacients COVID19 del Camp de Tarragona que necessitin ingrés hospitalari es concentraran al Joan XXIII i al Sant Joan

La resta de centres hospitalaris recuperaran l’activitat funcionant amb una llista d’espera única

Per . Actualitzat el

La Regió Sanitària Camp de Tarragona, en col·laboració amb les gerències dels proveïdors hospitalaris, preparen el pla de desescalada de l’activitat assistencial i la recuperació d’especialitats i proves que havien quedat suspeses amb motiu de la pandèmia de la COVID19.

Per aquest motiu des de la Regió Sanitària es preveu que a partir del 18 de maig es concentrin en els hospitals Joan XXIII de Tarragona i el Sant Joan de Reus els pacients amb COVID19 que precisin ingrés hospitalari a la Regió. En concentrar els pacients positius en aquests dos centres es permetrà que la resta no tinguin pacients ingressat per coronavirus i puguin treballar en l’activitat assistencial sobrevinguda i en la recuperació de l’activitat que s’ha hagut de desprogramar i no s’ha realitzat durant les darreres setmanes.

A més, l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona i l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus crearan dos circuits d’accés i atenció als pacients tenint en compte si es tracta de pacients COVID19 positiu o no. Això també permetrà als dos hospitals recuperar l’activitat específica que només es realitza en aquests centres com a referència de la Regió Sanitària Camp de Tarragona i obrir les agendes d’especialitats i cirurgia per recuperar activitat demorada.

La resta de centres hospitalaris com l’Hospital Santa Tecla de Tarragona, l’Hospital del Vendrell i l’Hospital Pius de Valls, conjuntament amb els dos hospitals que acolliran malalts COVID19 positius començaran a programar i a realitzar activitat funcionant amb una llista d’espera única per a la Regió Sanitària Camp de Tarragona. Els criteris per a la programació basada en aquesta llista d’espera única de la regió sanitària serà el nivell de prioritat per la gravetat del procés i el temps en la llista d’espera.

 Hospital Universitari Joan XXIII (HUJXXIII)

El centre ha mantingut en tot moment l’activitat de cirurgia programada amb ingrés per a patologies oncològiques i de risc vital amb dues sessions diàries a més del quiròfan de cirurgia urgent. La llista d’espera quirúrgica no ha augmentat en volum però si en temps de demora ja que el procés diagnòstic s’ha aturat en tot el sistema sanitari.

La cirurgia programada amb ingrés hospitalari introduirà, progressivament, a partir de l’11 de maig, la no oncològica amb cinc sessions diàries.

En el bloc obstètric es donarà resposta específica per a les usuàries positiu i covid negatius o pendents. Durant tot el període COVID19 es reservarà un quiròfan de l’àrea obstètrica exclusiu per a cesàries covid positives i un per a cesàries covid negatives.

L’Hospital Universitari Joan XXIII mantindrà, fins a l’estabilitat epidemiològica tres tipus de plantes: covid negatiu, covid positiu i pendents de resultats. La distribució d’aquestes plantes variarà en funció de la demanda de cadascuna de les categories.

Pel que fa a les UCI, l’hospital comptarà amb una capacitat inicial de 54 llits distribuïts en 6 uniats depenent de la patologia i de l’afectació covid positiva o negativa.

Els gabinets intervencionistes com endoscòpia digestiva, broncoscòpia, hemodinàmica cardíaca, angiografia digital, clínica del dolor i gabinet maxil·lofacial esponjaran les agendes per prevenir l’acumulació d’usuaris a les sales. Es prioritzaran els casos i procediments no ajornables. Pel que fa a l’hemodinàmica es prioritzaran les urgències i els codis, en una primera fase es farà una sessió al matí i en una segona dues sessions, una al matí i una a la tarda.

Pel que fa a consultes externes i gabinets no intervencionistes es desplegarà de forma universal les visites virtuals sense pacient per a primeres visites provinents d’Atenció Primària i s’activarà l’agenda d’especialista consultor a les especialitats que no les tenen. S’implantarà successivament les visites virtuals en els casos que sigui possible. Durant tot el mes de maig s’enviarà a totes les visites citades el missatge que no s’ha de venir a no ser que el metge els hagi trucat per dir als pacients que s’han de visitar presencialment. Probablement a partir del juny i juliol es puguin fer agendes noves amb citació de pacients cada 20 minuts.

Hospital Universitari Sant Joan de Reus (HUSJR)

A l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus l’UCI actual quedarà reservada per als pacients no covid i, pel que fa als pacients covid, l’UCI es configurarà en l’espai de l’actual hospital de dia de medicina interna.

L’àrea quirúrgica de l’HUSJR resta diferenciada amb dues zones, una per a pacients covid amb la possibilitat d’intervenir usuaris que, ja sigui per cirurgia urgent o per altres causes que s’aconselli intervenir malgrat l’afectació per la covid no es puguin demorar. Es disposa d’un quiròfan amb pressió neutra en un circuit aïllat de la resta d’espai quirúrgics que permet el seu ús les 24 hores del dia. La resta de quiròfans seran utilitzats per a la cirurgia programada i urgent en casos no covid. L’increment de l’activitat serà progressiva i estarà regulada pels índex d’ocupació de la planta d’hospitalització i de l’UCI per pacients amb la covid.

L’HUSJR disposa de 10 plantes d’hospitalització, amb 29 habitacions cadascuna que permeten el seu ús individual o doble, segons les necessitats del servei. El pla de contingència contempla la separació d’una planta d’hospitalització dedicada en exclusiva per a la covid. Es preveu l’ocupació de fins a 22 habitacions d’ús individual a la planta E1 i es podrien doblar fins una ocupació total òptima de 36 pacients. En cas de nou increment de casos que requereixin ingrés, s’alliberaria la planta de medicina interna per augmentar la capacitat per sobre dels 36 ingressats arribant als 72 pacients amb covid.

Pel que fa a les consultes externes es revisaran totes les cites per minimitzar l’assistència presencial de pacients a la sala d’espera. Es valorarà la transformació en consulta telefònica totes les cites possibles. A més, s’establiran agendes mixtes de consulta presencial i consulta telemàtica. S’ampliarà l’horari d’atenció als usuaris en sessions de tarda i es col·laborarà amb l’atenció primària per reduir les visites del pacient a l’hospital fomentant els sistemes d’e-interconsulta entre el metge de família i l’especialista.

Hospital Santa Tecla (HST)

Actualment, l’àrea quirúrgica de l’Hospital Santa Tecla (HST) funciona amb una mitjana diària d’un quiròfan d’urgència i un quiròfan de cirurgia programada amb cirurgia neoplàsica o similar i cesàries electives. L’objectiu és anar incrementant l’activitat en la mesura que els diferents dispositius hospitalaris –ocupació de llits convencional i d’UCI- i la disponibilitat de professionals que ho permetin. En aquest increment s’incorpora l’activitat de cirurgia major ambulatòria (CMA) que es pot realitzar sense tensionar les estructures hospitalàries. Així mateix es disposa de dos espais quirúrgics absolutament diferenciats amb circuits totalment independents els de cirurgia i medicina interna de l’HST a la Rambla Vella i els quiròfans de CMA de Llevant.

Quant a hospitalització a l’UCI de l’HST s’ha inhabilitat l’espai proper contingu com a conseqüència de l’estabilització del nombre de pacients ingressat amb xifres inferiors a 9. Pel que fa a l’hospitalització convencional la tercera planta tindrà malalts amb PCR negativa en les especialitats de materno-infantil, i malalts quirúrgics de ginecologia, traumatologia, cirurgia general i urologia.

En consultes externes es farà un increment escalat de l’activitat. L’objectiu serà potenciar la consulta no presencial amb l’ús de les tecnologies disponibles i accés a noves tecnologies. S’incrementarà la visita telemàtica i es dissenyaran agendes que contemplin intercalar visites presencials amb visites telemàtiques, telefòniques i revisions de visites a programar. Es preveu que fins al 30 de juny es revisin les consultes programades per part del facultatiu per definir la visita presencial o resolució telefònica. Els pacients pendents de programar seran revisats pel facultatiu per definició de la visita a l’igual que els pacients amb visites anul·lades durant el període de pandèmia.

Pius Hospital de Valls (PHV)

Amb la sectorització territorial de covid, el Pius Hospital de Valls (PHV) passa ser un hospital d’atenció no covid, excepte per als llits de pacients pendents de resultats de les proves PCR, mentre no es disposi de proves ràpides. La reorganització de la programació d’activitats del PHV es fa en base a aquests criteris tot i que es manté activa la línia d’atenció a pacients covid atesos per atenció domiciliària.

Es prioritzarà l’activitat i proves complementàries amb una valoració i priorització de les activitats pendents, amb una visió fins al més d’agost, en funció de les que han de fer-se de forma presencial, les que es podrien fer de forma no presencial –via telefònica- i les activitats que es poden demorar al setembre, via telefònica o presencial. Per cada cas es valorarà la necessitat de proves per tal de poder planificar-ne l’agenda.

Per planificar l’activitat ambulatòria es defineixen diferents aspectes a tenir en compte per facilitar-ne l’organització: els períodes, les modalitats de visita, la priorització clínica i les proves complementàries. S’estableixen dos períodes per a la planificació: de l’11 de maig al 31 d’agost i d’estiu fins a finals d’any.

En la gestió d’ingressos es protocol·litza la realització de PCR per a tots els ingressos que s’hagin de fer. Els resultats negatius ingressaran al PHV i en el cas dels positius els aguts es traslladaran.

Durant el mes de maig s’ha iniciat l’activitat quirúrgica fent inicialment cirurgia major ambulatòria. Posteriorment, es faran les intervencions quirúrgiques de curta estada. A partir del juny, el ritme d’activitat, si no hi ha incidències s’incrementarà.

Així mateix s’implantaran noves eines d’atenció telemàtica. A partir del 6 de maig videoconferència bàsica i a partir del 20 de maig l’e-consulta bàsica.

 Hospital del Vendrell (HV)

L’Hospital del Vendrell (HV) mantindrà a urgències circuits independents per a l’atenció a malalts respiratoris, amb sala d’espera pròpia, despatx a atenció continuada i boxos independents. En hospitalització es fa sistemàticament una PCR a tot pacient ingressat al centre que ingressi per urgències.

Es començarà l’activitat quirúrgica activant un dels tres quiròfans a partir del dilluns, 11 de maig, amb un distribució proporcional a l’activitat enregistrada l’any anterior. La previsió és incorporar un segon quiròfan el mes de juny. Es prioritzarà tota patologia provinent de diagnòstic ràpid i llista d’espera preferent i totes aquelles intervencions amb preoperatori que han estat anul·lades. Des del 4 de maig s’han recuperat els parts que es derivaven a l’Hospital de Santa Tecla.

En consultes externes es planteja una recuperació inicial d’un 25 a un 30% els primers quinze dies. Es faran 5 visites presencials per dietari intercalant-ne 2 o 3 visites telefòniques.