Un 33% dels tarragonins ha disminuït els ingressos a causa del coronavirus

L’Ajuntament publica els resultats de l’enquesta del Gabinet Ceres que va fer la setmana passada

Per . Actualitzat el

Un 33% dels tarragonins i tarragonines han disminuït els ingressos des de l’entrada en vigor de l’estat d’alarma decretat per la crisi del coronavirus. Aquesta és una de les conclusions que es desprenen de l’enquesta elaborada pel Gabinet Ceres encarregada per l’Ajuntament de Tarragona per conèixer com la ciutadania està afrontant la situació de confinament per la COVID-19. Les expectatives d’un 37% de la població tarragonina per quan acabi l’estat d’alarma és que el seu nivell d’ingressos disminuirà.

Creixen les despeses relacionades amb l’alimentació i l’energia, 18%

Les despeses que més han augmentat han estat les relacionades amb l’alimentació i l’energia, així com la resta de subministraments de la llar. Per contra, les que més han disminuït –a conseqüència de l’inevitable confinament- són les relacionades amb l’oci, així com el combustible utilitzat per als desplaçaments, la roba i el calçat i els productes no essencials. En aquests moments, la gran majoria de les persones consultades no tenen dificultats per fer front a les despeses, tot i que en tindran més dintre d’uns mesos. No obstant això, un 10% ja han hagut de fer gestions per fer-hi front, principalment centrades a demanar un préstec o ajornar pagaments.

Baixa el nombre de persones que aporten ingressos a la llar

La situació econòmica i laboral de les llars és un dels temes que més preocupa al consistori, per la qual cosa l’enquesta també se centrava en aquest aspecte. El 66% de persones consultades mantenen el seu nivell d’ingressos d’abans de l’estat d’alarma. Tanmateix, més d’una tercera part els han vist disminuïts en una proporció mitjana del 37%, inferior a la proporció obtinguda en l’àmbit català. Les expectatives per quan acabi l’estat d’alarma són majoritàriament que es mantindrà el nivell d’ingressos que tenien abans, però també en una proporció important (37%) que disminuiran. També en aquest cas, la percepció a Tarragona és més optimista que a la resta de Tarragona. Els resultats destaquen que en el 46% dels casos no hauran patit cap variació, mentre que en el 49% han tingut o tindran algun tipus de disminució.

Una mostra molt significativa amb un marge d’error del 6,8%

219 persones han participat en la mostra: 96 són de 36 a 50 anys, 78 majors de 78 anys i 45 són de 16 a 35 anys. És una mostra ponderada segons les dades sociodemogràfiques de Tarragona, per tant, és representativa perquè pondera segons sexe i edat. “L’enquesta ha recollit el testimoni de persones on el 43% són de les llars amb fills i un 83% de les persones consultades tenen membres dins la població de risc a la llar. Aquesta enquesta ens permet radiografiar com viuen i les angoixes i necessitats que tenen els tarragonins i tarragonines a conseqüència de la pandèmia. Unes dades que ens ajuden a l’hora de prendre decisions i millorar la gestió de la crisi que està provocant la COVID-19”, explica el conseller de Serveis Centrals, Economia i Hisenda, Jordi Fortuny. Per aquest motiu, l’Ajuntament de Tarragona ha encarregat dues enquestes més: una es farà el dilluns 27 d’abril i una altra el 18 de maig. “Es mantindran algunes preguntes, perquè així ens permetrà veure l’evolució; però també n’hi haurà de noves adaptades a noves situacions com la sortida dels nens el proper dilluns o el probable inici del desconfinament”, afegeix Fortuny.

Un 63% puntua amb un notable les decisions preses per l’Ajuntament
Un 63% de la població de Tarragona puntua amb un notable les actuacions i decisions preses per l’Ajuntament de Tarragona en relació amb la pandèmia del coronavirus. Aquesta dada contrasta amb la valoració que en fa la població de la gestió del Govern Espanyol i de la Unió Europa. Les persones consultades suspenen les seves actuacions. De fet, un 54% considera que no li agraden gens les decisions presses pels organismes europeus, mentre un 45% desaprova les del Govern espanyol. Pel que fa al Govern de la Generalitat, un 43% les valora entre un 7 i un 10, mentre que la xifra creix fins al 63% en el cas de la valoració de les actuacions municipals. L’enquesta també conté una gràfica amb l’evolució mitjana de les decisions i actuacions preses per administracions i organismes en relació amb la pandèmia. En aquest sentit, la conclusió és que –comparativament- es valora millor l’Ajuntament de Tarragona que a nivell global als ajuntaments.

Un 21% de la població tarragonina no ha sortit de casa cap dia
Una altra de les realitats que s’observen és que el 21% dels tarragonins i tarragonines –d’ençà que es va decretar el confinament- no han sortit cap dia de casa; 30% un dia; un 21 per cent dos dies i un 9% cada dia. És a dir, que la ciutadania de Tarragona ha sortit 2,1 dies de mitjana durant la darrera setmana i, principalment, si han sortit ho han fet per comprar coses bàsiques, amb una freqüència mitjana de 2,5 dies. Un 28 per cert de les persones consultades afirmen que a la seva llar hi ha algun membre que segueix treballant fora. I, tot i que la majoria d’aquestes persones que treballen fora ho fan en serveis essencials, n’hi ha una petita part que –tot i les restriccions del confinament- en serveis i activitats no essencials.

Un altre dels objectius de l’enquesta era determinar l’estat d’ànim dels tarragonins i tarragonines que afronten aquesta situació extraordinària originada per la pandèmia. L’enquesta revela que en general no es manifesten estats d’ànims extrems. Comparativament amb les dades globals de Catalunya, el nivell d’ansietat seria més elevat i el d’ira-hostilitat seria més reduït en l’àmbit català. De fet, es manifesta un nivell de preocupació més aviat baix en relació a la pròpia salut, mentre que és elevat en relació amb la resta de nivells, destacant els referents a la salut de familiars i a la salut de la societat en general. De forma global, el nivell de preocupació per la salut és elevat, seguint la mateixa tendència que en l’àmbit global de Catalunya.

El principal canvi laboral, el teletreball
Els enquestats confessen que el canvi laboral més important ha estat passar del treball presencial al teletreball. De fet, un 61% estan en aquesta situació. Un 50% de les persones enquestades està bastant o molt preocupada pel seu futur laboral. De fet, es constata que existeix més preocupació a Tarragona pel futur laboral que en l’àmbit català.