L’Ajuntament fa públic el nou calendari del contribuent per enguany

Aviat s’anunciaran mesures per a suavitzar els pagaments

Per . Actualitzat el

L’Ajuntament de Calafell ha aprovat el nou calendari del contribuent que serà vigent per enguany. L’anterior va quedar en suspens quan es va declarar l’estat d’alarma per l’emergència sanitària de la Covid-19. Ara, els tributs principals ajornen un mes l’inici dels diferents períodes de cobrament, mentre que els de menor import mantenen les dates previstes, que, no obstant això, ja era previst pagar força més endavant. A més, a Base anunciarà en breu mesures per a suavitzar els pagaments.

Es ratifica que no es cobraran les taxes per serveis que no s’hagin prestat a causa de la situació. I que els rebuts pagats a principis de març pel total del mes, es compensaran en el primer rebut que es giri, en la part proporcional corresponent.

Aquests són els canvis introduïts en el calendari, d‘acord amb el decret signat per l’Ajuntament (*):

A) TRIBUTS DE COBRAMENT PERIÒDIC:

Domiciliats:
• Impost de Vehicles de Tracció Mecànica:
ajornament del càrrec en compte del 3 de juny al 3 de juliol de 2020.

• Taxa Recollida i Tractament de Residus Comercial:
Únic – ajornament del càrrec en compte del 6 de maig al 8 de juny de 2020.
1r termini – ajornament del càrrec en compte del 6 de maig al 8 de juny de 2020.
2n termini – ajornament del càrrec en compte del 3 de juliol al 3 d‘agost de 2020.
3r termini – ajornament del càrrec en compte del 2 de setembre al 2 d’octubre de 2020.
4t termini – ajornament del càrrec en compte del 4 de novembre al 4 de desembre de 2020.

• Taxa Recollida i Tractament de Residus Domiciliària:
Únic – ajornament del càrrec en compte del 6 de maig al 8 de juny de 2020.
1r termini – ajornament del càrrec en compte del 6 de maig al 8 de juny de 2020.
2n termini – ajornament del càrrec en compte del 3 de juliol al 3 d‘agost de 2020.
3r termini – ajornament del càrrec en compte del 2 de setembre al 2 d’octubre de 2020.
4t termini – ajornament del càrrec en compte del 4 de novembre al 4 de desembre de 2020.

• IBI urbà:
Únic – ajornament del càrrec en compte del 2 d’octubre al 2 de novembre de 2020.
1r termini – ajornament del càrrec en compte del 6 de maig al 8 de juny de 2020.
2n termini – ajornament del càrrec en compte del 3 de juny al 3 de juliol de 2020.
3r termini – ajornament del càrrec en compte del 3 de juliol al 3 d’agost de 2020.
4t termini – ajornament del càrrec en compte del 2 de setembre al 2 d’octubre de 2020.
5è termini – ajornament del càrrec en compte del 2 d’octubre al 2 de novembre de 2020.
6è termini – ajornament del càrrec en compte del 4 de novembre al 4 de desembre de 2020.

• IBI característiques especials:
Modificar el càrrec en compte del 2 d’octubre al 2 de juliol de 2020.
No domiciliats:
• Pels tributs que es detallen a continuació s’ampliarà la data de finalització del període de
pagament voluntari en 1 mes, quedant de la següent manera:

Impost de Vehicles de Tracció Mecànica: 01-04 a 31-07-20
IBI urbà: 04-05 a 31-08-20
Ocupació parades mercat: 13-07 a 25-10-2020
Taxa Recollida i Tractament de Residus Comercial: 02-04 a 31-07-2020
Taxa Recollida i Tractament de Residus Domiciliària: 02-04 a 31-07-2020
B) TAXES:
• Aquelles el fet imposable de les quals el constitueix la realització d’activitats o la prestació de
serveis que siguin impossibles de portar-se a terme per haver estat suspesa l’activitat i/o tancat el local com a conseqüència del compliment de les mesures extraordinàries dictades pel Govern de l’Estat o del de la Generalitat de Catalunya: s’ajustaran les quotes tributàries deduint-se el temps durant el qual l’activitat o el servei han estat suspesos i/o tancats.

• Aquelles el fet imposable de les quals el constitueix la prestació de serveis de recepció
obligatòria, que sigui impossible de rebre’ls per haver estat suspesa l’activitat i/o tancat el local
com a conseqüència del compliment de les mesures extraordinàries dictades pel Govern de
l’Estat o del de la Generalitat de Catalunya (escombraries comercials, etc.): es tramitarà, a petició de l’interessat i prèvia acreditació de la impossibilitat de rebre el servei, la devolució d’ingressos corresponent a aquest període.
C) PREUS PÚBLICS:

Els preus públics relacionats amb activitats o serveis que es porten a terme en
equipaments municipals tancats com a conseqüència del compliment de les mesures
extraordinàries dictades pel Govern de l’Estat o del de la Generalitat de Catalunya (escoles
bressol, etc.): es retornarà la part proporcional del mes de març de 2020, corresponent al temps durant el qual han estat tancats els equipaments i se suspèn el cobrament dels preus públics des del mes d’abril fins la nova obertura dels equipaments municipals.
D) LIQUIDACIONS DE QUALSEVOL INGRÉS DE DRET PÚBLIC:

• Terminis de pagament en voluntària de les liquidacions que, a data 18 de març de 2020, es
trobaven en període de cobrament: ampliació fins el 30 d’abril de 2020.

• Terminis de pagament en voluntària de les liquidacions que s’hagin iniciat amb posterioritat al
18 de març de 2020: ampliació fins el 20 de maig de 2020, llevat que l’atorgat per la norma
general sigui major, en el qual cas, serà aquest el aplicable.
E) AJORNAMENTS I FRACCIONAMENTS:
Aprovar diferir per un període d’un mes el pagament de la quota del mes d’abril dels
fraccionaments i ajornaments vigents, de manera que totes les quotes que quedin per vèncer
queden diferides en aquest termini.
F) ORDENANÇÁ FISCAL NÚM. 2.1.1. reguladora de la Taxa per expedició de documents i
prestació de serveis de caràcter administratiu:

Modificar l’article 9 Bonificacions de la quota amb la següent redacció:
Es bonificarà l’import de la taxa dels certificats relatius a les dades existents al PMH des de 196 fins a l’actualitat, quan la seva petició estigui motivada per sol·licitar la moratòria en el pagament de quotes hipotecàries o la moratòria o l’ajuda en relació amb la renda arrendatària de l’habitatge habitual (persones en situació de vulnerabilitat econòmica) o percepció del bo social (treballadors autònoms), previstes en els Reials decrets llei 8/2020, de 17 de març i 11/2020, de 31 de març.
G) CANON MERCAT MUNICIPAL
•  Moratòria del pagament del cànon fins el dia 5 de juny.
H) Suspendre qualsevol actuació en l’àmbit de la recaptació executiva mentre es mantingui l’estat d’alarma.

——————————————-

(*)Tributs que mantenen el calendari anterior:

Impost de Béns Immobles (Rústica)
Rebuts no domiciliats: del 2 de juliol al 7 de setembre
Rebuts domiciliats: 3 d’agost

Taxa de guals
Rebuts no domiciliats: de 3 de juny al 10 d’agost
Rebuts domiciliats: 3 d’agost

Taxa per manteniment del cementiri
Rebuts no domiciliats: del 2 de juliol al 7 de setembre
Rebuts domiciliats: 3 d’agost