Bombers i Port de Tarragona reforcen la col·laboració en l’àmbit de la seguretat

Es dona continuïtat a una etapa en la qual s’han realitzat diversos simulacres, exercicis, pràctiques i formació específica

Per . Actualitzat el

El conseller d’Interior, Miquel Buch, i el president del Port de Tarragona, Josep M. Cruset, han signat aquest matí un conveni de col·laboració per a la prestació dels serveis de prevenció i extinció d’incendis i salvaments al Port de Tarragona.

Aquest conveni neix amb l’objectiu de potenciar la coordinació en la gestió de les emergències que es puguin produir a la zona del Port, millorar l’eficàcia de la prevenció, i donar una resposta altament coordinada i eficient en situacions de crisi. El conveni augmentarà i millorarà el nivell de seguretat al Port de Tarragona i donarà resposta a la complexitat, la diversitat i el gran volum d’activitats que es duen a terme dins de la zona de servei marítimo-terrestre del Port.

També estableix un marc efectiu de col·laboració entre el Port de Tarragona i Bombers de la Generalitat de Catalunya que significarà la plena coordinació en la gestió de les emergències. Així mateix, dóna continuïtat a la col·laboració que ambdues parts han estat realitzant els darrers mesos, mitjançant l’organització de diversos simulacres i pràctiques, així com de sessions de formació per als Bombers de la Generalitat per a un millor coneixement de l’àmbit portuari.

El conveni recull l’experiència dels Bombers de la Generalitat i la seva capacitat operativa, de gestió i d’organització per fer front a les emergències. La seva infraestructura de mitjans humans i materials altament especialitzats els permeten donar suport amb garanties d’adequada gestió i resposta davant l’emergència i assumir la direcció dels equips d’intervenció en les situacions de crisi.
L’Autoritat Portuària de Tarragona (APT) aportarà el suport tècnic, material i formatiu necessari per als Bombers de la Generalitat. Aquesta aportació es traduirà en l’adquisició dels equipaments necessaris per tal de millorar la seguretat i eficiència en la gestió de les emergències, la formació especialitzada del personal de Bombers de la Generalitat. En la mateixa línia, i per tal que els equips d’intervenció disposin de coneixements específics de l’entorn portuari, s’autoritzarà l’accés al Port i la realització de pràctiques dins del recinte. D’altra banda s’assumirà un compromís d’inversions de 150.000€ a l’any destinats a l’adquisició d’equipament especialitzat d’intervenció que s’adeqüi a la tipologia de riscos específics propis de la zona de servei marítim-terrestre del Port de Tarragona.

A més, i per tal de millorar la resposta operativa i el nivell d’especialització, el conveni recull també l’aspecte formatiu dels Bombers de la Generalitat. Aquesta formació estarà orientada al coneixement teòric i pràctic dels diferents aspectes relacionats amb l’activitat portuària i els riscos específics associats a l’activitat industrial i marítima dins de la zona del Port. Així, la partida de formació, que serà de 50.000€ anuals finançats per l’APT i serà impartida per organismes o centres formatius de reconegut prestigi, anirà orientada a aspectes relacionats amb:

• Incendis en vaixells, bodegues i espais confinats
• Operatives i actuacions de salvament i rescat
• Comandament de grans emergències
• Ús de grans cabals d’aigua en grans incendis
• Risc químic
• Coneixement i treballs amb maquinària pesant
• Equipament i treballs de salvament en alçada, incendis, rescats amb maquinària pesant, recerques en espais confinats, equips respiratoris i protecció química

Amb aquest conveni, s’adquireix el compromís i es protocolaritza la intervenció dels Bombers de la Generalitat amb sortida immediata des dels parcs més propers en cas de qualsevol tipus de salvament i rescat de persones, en zona terra o en vaixell, i en accidents de trànsit amb persones atrapades.

A petició de l’APT, i com a reforç dels bombers d’empresa, desenvoluparan funcions d’extinció d’incendis, intervencions en matèries perilloses i actuaran en cas d’activació del Pla d’Autoprotecció del Port i altres Plans de Protecció Civil o d’àmbit superior que afectin la zona portuària. Finalment, i de forma planificada, col·laboraran amb l’APT en la realització d’estudis i en l’assessorament de les instal·lacions i els sistemes per a la protecció d’incendis; col·laboraran en la investigació i l’anàlisi dels sinistres que s’hi produeixin i participaran en la realització de simulacres generals realitzats per l’APT. Igualment, els Bombers de la Generalitat participaran en les campanyes generals de sensibilització adreçades a la comunitat portuària, relacionades amb la prevenció i l’extinció d’incendis i riscos específics de les instal·lacions o de qualsevol altre aspecte que pugui ser considerat d’interès.

El conveni té una vigència de quatre anys i es podrà prorrogar per voluntat expressa de les parts fins a un màxim de quatre anys més. Es crearà una Comissió Tècnica de Seguiment per tal de garantir, avaluar i promoure millores en l’aplicació del mateix.

A l’acte de signatura realitzat avui han assistit també el director general de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments, Manel Pardo; el director general del Port de Tarragona, Ramon Garcia i el cap de la Regió d’Emergències de Tarragona, Albert Ventosa, entre d’altres.