L’esterilització en l’àmbit quirúrgic

Els protocols d’higiene i esterilització són cabdals per garantir el correcte funcionament de les sales d’operacions als hospitals

Per . Actualitzat el

Les sales d’operacions són un dels espais clau dins del sistema hospitalari i un dels àmbits amb més control pel que fa a mesures d’higiene i desinfecció. Aquestes mesures no es prenen d’una manera aleatòria sinó que existeix un protocol específic que tot el personal sanitari que es mou en l’àmbit quirúrgic ha de conèixer i respectar. Amb una atenció escrupolosa d’aquestes mesures higièniques s’aconsegueix evitar la contaminació tant de l’espai com del material quirúrgic i, el que és més important, del pacient. Aquesta setmana hem visitat l’àrea quirúrgica de l’hospital de Santa Tecla acompanyats de la infermera Cristina Bagés, que ens explica cadascun dels procediments que cal tenir en compte en el procés d’esterilització, que engloba l’espai quirúrgic, els estris i el personal sanitari.

Les sales d’operacions són els espais amb més probabilitats de contagi, per les característiques dels diferents pacients i les intervencions que requereixen. Aquí s’ha d’evitar el desenvolupament de microorganismes nocius, que es veuen afavorits per la sang, la humitat, la temperatura. La neteja d’aquests espais és una tasca que s’ha de fer amb molta cura i prestant molta atenció.

‘Circuit quiròfan’
Parlem amb Cristina Bagés, responsable d’infermeria de l’àrea quirúrgica de l’hospital de Santa Tecla, que ens explica com s’aborda aquesta qüestió a l’hospital tarragoní. Quan una persona entra a l’àrea quirúrgica realitza un recorregut pensat per garantir el mínim risc de contaminació dels espais esterilitzats. S’inicia en un circuit exterior a través del qual el pacient arriba a la sala de preanestèsia, on rep l’atenció prèvia a l’entrada a la sala d’operacions. Seguidament entra al circuit interior, que discorre per un passadís a través del qual s’accedeix a la sala d’operacions, on es troba l’instrumental i l’equipament necessaris –depenent de cada intervenció– convenientment esterilitzat i preparat pel personal d’infermeria i auxiliars d’infermeria. Un cop finalitzada l’operació, el pacient resta a la sala de reanimació, on es recupera de l’anestèsia sota el control del personal d’infermeria. «Dins d’aquest circuit d’operacions, explica Cristina Bagés, tot ha d’estar sotmès a les mesures d’esterilització i d’ordre correctes: «el material quirúrgic ha d’estar preparat en els anomenats carros de material d’una manera determinada per garantir-ne la correcta esterilització i utilització; l’equip quirúrgic: llit d’operacions, equip informàtic, llums… que han de facilitar la tasca dels cirurgians, el personal sanitari que hi intervé…».

Protocol de neteja, desinfecció i esterilització
En tot aquest espai s’aplica un protocol específic que té en compte diferents inputs com són el control ambiental, el circuit d’esterilització, la classificació del material i la higiene personal.

Control ambiental
Es considera que hi ha diferents fonts de contaminació que s’han de tenir en compte. Les més importants són el mateix personal sanitari, el mobiliari i material de quiròfan i l’aire. «El personal sanitari ha de seguir unes normes estrictes quant a higiene i neteja per evitar ser transmissors d’infeccions. Som transmissors mitjançant la pell, el cabell, la boca i el nas… per això és tan important l’ús d’uniforme, casquet i mascareta; també la neteja de les mans és vital per evitar contagis (vegeu quadre pàgina següent)».

Els objectes inanimats i el mobiliari també constitueixen una font important de contaminació per això és molt important netejar amb unes solucions de neteja i desinfecció específiques tant els llums, l’equip quirúrgic, el mobiliari, el terra, les parets…

Finalment cal tenir en compte que el moviment de l’aire (portes), els corrents elèctrics (llums i aparells) i el desplaçament del personal mobilitzen les partícules de pols carregades amb microbis i que aquestes partícules es poden dipositar sobre la ferida quirúrgica. «En aquest sentit és necessari que el personal sanitari eviti obrir amb força les portes, que es desplaci lentament sense córrer… El flux d’aire en una sala d’operacions ha d’estar controlat, amb una pressió determinada i amb la renovació de l’aire garantida. Aquesta tasca la duen a terme els equips de manteniment especialitzats que realitzen inspeccions periòdiques dels aparells de ventilació», explica Bagés.

Circuit d’esterilització
El circuit d’esterilització s’inicia dins de la mateixa sala d’operacions amb la gestió del material brut, que es diposita en safates a l’abocador i d’allí arriba a la central d’esterilització, on hi ha la zona de rentatge (mitjançant ultrasò, rentadores desinfectadores tèrmiques o bé manualment), descontaminació i assecat.

L’esterilització es realitza mitjançant les autoclaus de vapor –un dispositiu que serveix per esterilitzar material mèdic o de laboratori, utilitzant vapor d’aigua a alta pressió i temperatura–. Per al material delicat s’ha d’utilitzar un esterilitzador de baixa temperatura, depenent de les característiques dels instruments.

Un cop esterilitzat i envasat, tot el material quirúrgic arriba al magatzem d’esterilització on existeix una zona de registre, on es duen a terme els controls que garanteixen que tot el procés es fa correctament. «Existeixen uns controls molt estrictes que es divideixen en controls físics (gràfiques, manòmetres, que monitoren les condicions físiques del funcionament de l’autoclau durant tot el procés, controlen la temperatura, el temps i la pressió); controls químics, mitjançant unes tires reactives que canvien de color si es detecta algun organisme; i controls bacteriològics o biològics, mitjançant la incubació de bacteris…

Classificació material i neteja
El material quirúrgic es classifica en material no crític (aquell que està en contacte amb pell intacta i no amb membranes mucoses), com termòmetres d’aixella, fonendoscopis, monitors…; material semicrític (aquell que està en contacte amb membranes, mucoses o pell no intacta), com otoscopis, laringoscopis, endoscopis flexibles…  i material crític (és aquell que entra en contacte directe amb teixit o cavitats estèrils o amb el sistema vascular (torrent sanguini).

Depenent de la seva classificació es realitza un tipus de tractament o un altre que inclou la neteja, la desinfecció i l’esterilització, amb uns requeriments específics que estan determinats pel departament de Salut.

Objectiu: la seguretat
Tots els procediments encaminats a garantir la neteja i la seguretat en l’àmbit quirúrgic se sotmeten a estrictes controls de qualitat, tant interns com externs. Malgrat tot, no es pot  abaixar la guàrdia. El personal sanitari ha d’estar alerta en tot moment de complir les mesures de seguretat descrites. «L’objectiu és garantir la màxima seguretat per al pacient, però també per al personal sanitari», assegura Cristina Bagés.