Tenim 13,13 comerços per cada mil habitants

El territori està per sota de la mitjana catalana

Per . Actualitzat el

Recentment s’ha presentat el Cens d’Establiments Comercials de Catalunya, una eina estadística inèdita fins ara, que permet disposar de dades com el nombre total d’establiments, la densitat comercial (en nombre d’establiments per cada 1.000 habitants, i en m2 per cada 1.000 habitants), o la distribució de l’oferta comercial per sectors d’activitat. D’altra banda, aquest cens retorna dades amb un elevat grau de detall de la distribució del comerç, ja que no només conté la informació agregada de tot Catalunya, sinó que permet desglossar dels indicadors fins a l’àmbit municipal, i per fins i tot a l’àmbit de barri, retornant una «radiografia» molt acurada territorialment del context comercial.

Segons el cens, actualment a Catalunya hi ha 86.418 empreses comercials i 101.319 establiments, amb una densitat comercial mitjana de 13,47 establiments per cada 1.000 habitants.
D’entre les grans ciutats de la demarcació de Tarragona —enteses com les que tenen una població superior als 75.000 habitants— la de Tarragona disposa d’una oferta comercial de 1.821 establiments, amb una densitat comercial de 13,89 establiments per cada 1.000 habitants, i una ràtio de 2272,14 m2 de superfície de venda per cada 1.000 habitants.

Pel que fa a les comarques tarragonines, el cens indica que actualment l’oferta comercial la integren 7.983 comerços, amb una densitat mitjana de 13,13 establiments per 1.000 habitants, lleugerament per sota de la mitjana catalana.

Analitzat per comarques, el Tarragonès és la comarca amb més comerços (3.218), tot i que la densitat comercial  més alta es registra al Priorat, amb 16,16 comerços per cada 1.000 habitants.
Analitzant el teixit comercial per origen de les empreses (en municipis de més de 50.000 habitants), Tarragona (7,1%) se situa com el tercer municipi de Catalunya amb major oferta de grans empreses per darrere de Castelldefels (8,7%) i el Prat de Llobregat (7,4%).

Finalment per tipologia de comerços, i en termes generals, el 34% dels comerços catalans són de quotidià alimentari, seguit dels establiments dedicats a l’equipament de la persona (18,26%), i dels comerços d’equipament de llar (el 16,92% del total).