Tres mesos més de termini per presentar les ofertes per al CRT

Es demana més documentació sobre els criteris de conservació paisatgístics i ambientals de les parcel·les no ocupades en les primeres fases de l’edificació

Per . Actualitzat el

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) publica aquest divendres una resolució de modificació de les bases del concurs per a l’obtenció de les autoritzacions per a la instal·lació i explotació d’un casino de joc al Centre Recreatiu i Turístic (CRT) de Vila-seca i Salou (Tarragona). El Govern ha variat els requeriments d’informació relacionats amb la proposta arquitectònica, tenint en compte la gran dimensió del projecte i el seu impacte al territori. A més, “la singularitat del model de negoci” previst el doten d’un elevat nivell de complexitat, que aconsella “una implantació gradual i temporalment esglaonada”, segons descriu el text publicat al DOGC.

La resolució recull una sèrie de recomanacions fetes per l’INCASOL, que té una opció de compra vigent sobre els terrenys. Així, un dels canvis introduïts estableix l’ampliació en tres mesos del termini perquè els inversors interessats presentin les ofertes amb les noves documentacions requerides.

El termini de presentació de les sol·licituds per part dels operadors admesos per la resolució ECO/2633/2014, de 24 de desembre, es va iniciar el 31 de desembre del 2016, l’endemà de la publicació al DOGC de l’aprovació definitiva del Pla Director Urbanístic (PDU) per a la reordenació del CRT. Això volia dir que els projectes s’havien de dipositar com a màxim amb data de 31 de març del 2017. Amb el nou termini de tres mesos addicionals les ofertes tenen un nou topall, el 30 de juny d’enguany.

Documentació tècnica suficient

Els inversors hauran d’acreditar en les seves propostes arquitectòniques “quin serà el tractament i ús dels espais de la zona-CTI no ocupats en les primeres fases de l’edificació”, i hauran d’afegir “propostes d’integració pel que fa a la urbanització i a l’àmbit paisatgístic amb tot l’entorn de la zona-CTI desocupada temporalment”, remarca el text del diari oficial. Això vol dir que, com que aquesta construcció en etapes fa preveure que les parcel·les no seran ocupades ni edificades en una única i primera fase, els inversors hauran de presentar al Govern unes propostes arquitectòniques que contemplin què es farà a tot l’entorn de la zona privada desocupada de forma temporal.

Les bases publicades ara incorporen “la documentació tècnica suficient” consistent en una proposta de criteris paisatgístics, ambientals i d’urbanització bàsics que garanteixin que els terrenys que no s’utilitzin en una primera fase es mantinguin en un bon estat de conservació, tal com fixa la llei. De fet, l’informe tècnic elaborat per l’INCASOL recorda que la normativa urbanística vigent estableix que un dels deures bàsics dels propietaris del sòl és el de la conservació dels terrenys de la seva propietat.

Descripció dels aspectes qualitatius

És per aquesta raó que la documentació amb l’oferta tramesa pels sol·licitants admesos haurà de contenir la descripció del tractament tant de la superfície com del perímetre, per garantir una integració paisatgística de la parcel·la no ocupada en cada una de les etapes o fases, segons indica la nova redacció de les bases.

Aquesta descripció, continua, s’haurà de trametre en forma de plafons o qualsevol
altre tipus de suport material o audiovisual que permeti explicar la proposta arquitectònica en ella mateixa, així com els aspectes qualitatius sobre el sòl que no s’urbanitzi en les fases inicials.

Modificació de caràcter substancial

En la resolució publicada al DOGC es justifica la modificació del primer termini en sis mesos, pel fet que el nou requisit d’informació suposa una modificació “de caràcter substancial” sobre la documentació obligatòria a lliurar per part dels operadors, circumstància prevista en la base 7.4 de l’annex de dita resolució. D’aquesta manera, es proporciona als sol·licitants admesos el temps necessari perquè puguin elaborar les propostes “en temps i forma, i amb garanties de qualitat i solvència econòmica, jurídica i tècnica”.