L’Ajuntament manté els ajuts a empreses que contractin aturats del municipi

El Ple també va aprovar la signatura de dos convenis urbanístics per millorar els accessos al Polígon Industrial

Per . Actualitzat el

Amb l’objectiu de fomentar la contractació de persones aturades del municipi, l’Ajuntament de Constantí manté la partida de 50.000 euros destinada a subvencionar aquelles empreses que contractin aturats inscrits a la borsa de l’Oficina de Treball municipal (i empadronats des de fa més d’un any al municipi), així com també els incentius als nous emprenedors i la creació de noves empreses al municipi.

El Ple de l’Ajuntament de Constantí va aprovar inicialment, en sessió Ordinària celebrada aquest dijous 9 de març, les bases reguladores per a la concessió d’incentius a les empreses i nous emprenedors, per tal de promocionar i fomentar l’ocupació durant els exercicis 2017 i 2018. La quantitat de l’incentiu a les empreses per a noves contractacions és de 3.000 €uros en cas de contractació per un període d’un any. Com a novetat, aquestes bases preveuen la possibilitat que l’empresa pugui contractar el treballador per un període de 6 mesos, i en aquest cas l’incentiu serà de 1.500 €uros. Tenint en compte l’experiència de les anteriors convocatòries (2014-15 i 2015-16) s’ha optat per establir aquest marge de flexibilitat en el temps de contractació per part de les empreses.

En el cas dels incentius als nous emprenedors, aquesta quantitat es manté en 3.000 euros.

L’altra novetat de les Bases aprovades és la possibilitat de fer un pagament anticipat de l’ajut en forma de bestreta, durant els dos primers mesos de contractació. En el cas dels nous emprenedors, en el període mínim d’un any de durada de la nova activitat

La proposta es va aprovar per unanimitat de tots els grups municipals.

En matèria urbanística el Ple va aprovar també 2 convenis urbanístics entre el Departament de Territori i Sostenibilitat, l’Ajuntament de Constantí i les empreses Tradilo Inversiones i Iosa Inmuebles ubicades al Polígon Industrial, respectivament, a més del consorci de la Zona Franca, per a l’execució de dues rotondes i un pas elevat d’accés al Polígon Industrial a través de la carretera TV-7211 (Constantí- Reus).

El projecte que no tindrà cap cost econòmic per l’Ajuntament de Constantí, será licitat i executat per la Generalitat de Catalunya. El cost total és de 3,1 milions d’euros i s’executarà en dues fases, la primera fase amb un cost de 283.000 euros, i la 2ª fase 2.887.443 €uros.

La 1ª Fase, que serà la més immediata, suposarà la creació d’una primera rotonda, i es preveu executar durant aquest proper any. La 2ª Fase, més a llarg termini, permetrà la construcció d’una segona rotonda amb ramals elevats d’accés i la construcció del pas a nivell.

Es preveu un creixement important de l’activitat en aquesta zona del Polígon, amb la implantació de diverses empreses. Una part de les obres serà finançada per les empeses que tenen els dos terrenys que es beneficiaran de les millores, Tradilo Inversiones i IOSA Inmuebles, així com el Consorci de la Zona Franca de Barcelona.

L’alcalde de Constantí Oscar Sánchez va destacar la importància d’aquest projecte per al municipi en el sentit que permet “una millora de l’accés al Polígon industrial, i facilita la creació i implantació de noves empreses que suposaran la creació de nous llocs de treballs i un increment de l’activitat econòmica, i a més permetrà la recepció de zones verdes i nous equipaments”. A més, l’alcalde va subratllar que “el projecte no té cap cost econòmic per l’Ajuntament”.

D’altra banda, el Ple va donar compte de la liquidació del pressupost de l’exercici 2016, que es va tancar amb uns resultats positius de 1.152.443 €uros ( suposa un increment del 7,48 % respecte de la liquidació de l’any anterior). D’aquesta liquidació del pressupost 2016 se’n deriva un romanent de tresoreria positiu per a despeses generals de 1.823.675, 48 €uros. Tenint en compte que l’Ajuntament de Constantí no té cap endeutament financer, aquest romanent es podrà destinar al finançament de qualsevol despesa.

A més, resta del romanent de tresoreria d’exercicis anteriors per a despeses generals, un saldo disponible de 1.145.104,89 €uros. De tot plegat, en resulta un total d’inversions possibles a executar durant el 2017, de 2.793.149,12 €uros.

El Ple celebrat aquest dijous també va donar compte del canvi de denominació del grup municipal de Convergència i Unió, que passa a denominar-se Partit Demòcrata Europeu Catalá (PDeCAT) de Constantí