La Diputació adjudica el projecte de la Savinosa

Encara s’ha de decidir què s’hi farà però «es reordenarà amb criteris de versatilitat i de respecte ambiental»

Per . Actualitzat el

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona ha aprovat aquest divendres l’adjudicació definitiva a la UTE Fuses-Viader-Mansilla-Perea dels treballs de redacció d’una intervenció global al complex edificat a l’antic preventori de la Savinosa, a proposta de la mesa de contractació reunida el passat 17 d’octubre. D’aquesta manera culmina el procés de selecció que s’ha seguit d’acord amb les condicions fixades al conveni signat entre la Diputació de Tarragona i el Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya i en què ha participat un comitè assessor tècnic integrat per professionals provinents de les administracions amb competències en aquesta actuació.

La Diputació de Tarragona, titular de la propietat, ha estat –a petició de l’Ajuntament- la impulsora d’aquest procediment per a la consecució d’una eina tècnica que permetrà posar a l’abast de la ciutat un actiu urbanístic i mediambiental sobre el qual l’administració local competent haurà de decidir i aprovar els usos concrets. Aquesta circumstància ha fet possible una gran mobilització de propostes d’experts en arquitectura, urbanisme i ordenació territorial. Un total de 25 equips de tot el país han participat, des de l’inici del procés que avui culmina, en la reflexió i definició d’idees sobre aquest espai que la Diputació s’ha compromès a dinamitzar a favor de la ciutat perquè sigui aquesta qui decideixi com ha de ser el seu futur.

El president de la Diputació, Josep Poblet, ha assenyalat en aquest sentit que “el projecte de la Savinosa arribarà al final i amb èxit. Mai havíem anat tan lluny i ja no hi ha marxa enrere en una voluntat que comparteixen totes les administracions ja abans de començar aquest procés”.

El conjunt dels treballs tècnics que han participat en el procés de selecció de l’equip redactor han tingut en comú diversos aspectes que el president de la Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, Joan Tous, ha volgut assenyalar: la consideració del valor patrimonial de les edificacions, el reconeixement dels espais naturals, la capacitat de crear una nova edificabilitat conservant l’existent i un desplegament urbanístic flexible que no contempli en exclusiva un sol ús, un sol operador –públic o privat- ni un temps d’execució tancat, sinó que pugui desenvolupar-se de manera progressiva.

El contracte adjudicat contempla la redacció de l’estudi de determinació dels valors arquitectònics i patrimonials del conjunt existent, i si s’escau, la redacció de l’expedient de modificació del grau i abast de la catalogació de l’edificació existent. A més, l’equip adjudicatari s’encarregarà de redactar l’estudi urbanístic, mediambiental i paisatgístic que valori la possibilitat d’assignar nous usos, determini l’edificabilitat i la resta de paràmetres urbanístics adequats al lloc i permeti elaborar una o vàries propostes bàsiques d’ordenació del conjunt. En funció del resultat de l’estudi i les propostes d’ordenació resultant, també es contempla la redacció d’una modificació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal que incorpori les propostes i els estudis necessaris.

Una proposta respectuosa, versàtil i oberta als usos que determini la ciutat

La versatilitat, la funcionalitat i la preservació dels valors ambientals han estat els criteris d’intervenció de l’equip guanyador més valorats a l’hora d’adjudicar-se els treballs i que ara inspiraran la redacció del projecte. L’equip redactor finalment seleccionat planteja, entre d’altres propostes, un eix de connexió entre les dues platges -Arrabassada i Savinosa- que permeti crear un passeig litoral, així com l’accés obert a d’altres espais de la zona arbrada pròxima a la platja de l’Arrabassada. Una actuació encaminada a fer compatible l’ús públic amb el respecte i sensibilitat cap als valors paisatgístics i naturals de la Savinosa. S’estableixen, a més, criteris per preservar els espais de valor ecològic.

Les valoracions tècniques han tingut en compte l’equilibri entre l’ordenació existent i l’adaptació a possibles nous usos. La proposta planteja un escenari versàtil i obert que permet la transformació de l’actual complex en un conjunt amb noves funcionalitats. Els treballs tècnics permetran posar a disposició de l’Ajuntament de Tarragona la determinació dels seus usos d’un espai apte per acollir un ventall de projectes prou ampli com per fer front a les diverses demandes, reptes i requeriments que la ciutat decideixi plantejar en el futur.

L’equip redactor proposa una solució arquitectònica amb peces edificades de planta baixa que s’incorporin a la construcció existent, que respecta el perfil dels actuals edificis i alhora admet una transformació en espais més aptes per als requisits funcionals futurs.

Fases de treball

Un cop adjudicat el contracte, l’equip guanyador iniciarà els treballs de redacció dels diferents documents tècnics i s’establiran reunions amb representants i/o responsables dels organismes amb competències de caire administratiu sobre la tramitació d’aquesta actuació: Diputació, Ajuntament de Tarragona, Departament de Cultura i Comissió d’Urbanisme de la Generalitat.

Els adjudicataris redactaran la modificació del POUM per a la seva aprovació inicial, recollint les propostes de les diferents administracions resultants de les consultes i reunions. Posteriorment, el document se sotmetrà a l’aprovació inicial de la Diputació de Tarragona i es donarà curs a la tramitació administrativa preceptiva fins la seva aprovació definitiva. La durada prevista estimada d’aquests treballs és de 14 mesos. Els terminis reals s’ajustaran al temps de redacció, reunions i corresponents tràmits d’aprovació.

Una exposició mostrarà els 25 treballs dels professionals que han reflexionat sobre la Savionsa

El Col·legi d’Arquitectes obrirà al públic el dia 19 de gener una exposició que recollirà tots els treballs presentats durant el procés de selecció de l’equip redactor del projecte, amb la voluntat d’ampliar a tota la ciutadania i als diferents àmbits: social, cultural i econòmic l’exercici de reflexió i debat sobre el futur d’aquest espai emblemàtic.