Mortalitat evitable. Ens cuidem prou?

Per . Actualitzat el

L’informe recent del Banc Mundial «El costo de la contaminación atmosfèrica. Refuerzo de los argumentos económicos en favor de la acción» quantifica el cost econòmic de la mortalitat prematura causada per la contaminació atmosfèrica en l’àmbit mundial entre 1990 i 2013.  Les dades  d’Espanya  són per comminar a actuar decididament els poders públics: 14.689 defuncions l’any 2013 conseqüència de la contaminació atmosfèrica, un cost sanitari de prop 50.000 milions de dòlars l’any 2013, equivalent al 3,46% del PIB d’aquest any,  i  el lucre cessant pel treball perdut estimat en 1.051 milions de dòlars. Si contrastem la informació ens adonem que aquestes dades són coherents amb les que van publicar l’OCDE i l’OMS per l’any 2010, avaluant el cost de les defuncions prematures per  contaminació atmosfèrica a Espanya  en 42.951  milions de dòlars.

Aquestes defuncions s’inclouen en el concepte denominat «mortalitat evitable» que es defineix com aquella que es produeix de manera prematura en determinades edats perquè no s’ha proporcionat la mesura de tractament o de prevenció necessària en l’àmbit social, ambiental, laboral i/o sanitari. Aquest és un indicador que ens permet mesurar la qualitat i l’efectivitat dels serveis sanitaris i de les polítiques de salut i identificar les desigualtats que, amb la incorporació d’indicadors o factors socioeconòmics, ens permeten explicar les diferències existents  entre els grups de població o en un territori. Esdevé, a més, una eina fonamental per planificar i portar a terme intervencions o accions  que puguin corregir problemes de salut relacionats amb els serveis assistencials sanitaris o bé, amb polítiques de caràcter transversal.

Hi ha consens entre els experts a l’hora de classificar les causes de la mortalitat evitable en dos grups: «causes susceptibles d’intervenció dels serveis d’assistència sanitària» i «causes susceptibles d’intervenció de polítiques sanitàries intersectorials». Això és, causes atribuïbles al sistema sanitari  o bé,  causes de caràcter més general relacionades amb hàbits pocs saludables o pràctiques de risc, aquestes són: sida i infecció VIH, tumors malignes de pulmó, malaltia alcohòlica de fetge, accidents de vehicles a motor, suïcidis, homicidis i resta de causes externes.

I com ha evolucionat aquest indicador a Catalunya i al Camp de Tarragona? Disposem de pocs estudis recents, el més complert: La mortalitat evitable a Catalunya i regions sanitàries. Actualització de les dades 2005-2011 que pot completar-se  amb   l’Anàlisi de la mortalitat a Catalunya 2014. Avanç de resultats, publicat el juny passat.

Els estudis ens mostren que el total de la mortalitat evitable a Catalunya va disminuir de manera més o menys accelerada fins a l’any 2009, essent la taxa de mortalitat evitable relacionada amb l’assistència sanitària sempre  menor que l’atribuïble a altres causes. L’any 2010 es produeix un increment de 3,61 punts en la taxa de decessos  per 100.000 habitants; això significa un increment de 307 defuncions en un any respecte a l’any anterior. A partir de l’any 2011, comença  de nou, un lleuger  descens de la mortalitat, i no serà fins l’any 2014 quan es tornarà a les xifres de l’any 2009, en bona part per la baixada de les defuncions per sida i VIH, a causa de la dispensació de fàrmacs antiretrovirals.

Al Camp de Tarragona, la tendència de les dades és similar,  tot i que els indicadors eren més elevats, fins l’any 2008 estaven per sobre de la mitjana de Catalunya. Del 2011 ençà, la disminució del total de la mortalitat evitable al Camp de Tarragona és més accentuada que a la resta de Catalunya, situant-nos l’any 2014 per sota de la mitjana catalana.  La singularitat d’aquesta baixada de la mortalitat a partir de 2011 és que l’esforç aquí, l’ha fet en major mesura el sistema d’assistència sanitària, que ha millorat els seus resultats i ha evitat òbits. En canvi, els decessos per les altres  set causes,  en  bona part  relacionades amb el sedentarisme, el consum de drogues, legals o no, una dieta rica en grasses i sucres…  en definitiva, amb el que fem, el que mengem i el que respirem; han millorat en menor mesura que a la resta del país.

No vull acabar sense esmentar la gran diferència entre la mortalitat evitable entre homes i dones tant a Catalunya com al Camp de Tarragona, tal com també es pot observar als gràfics. Cal mencionar que de les causes relacionades amb l’actuació del sistema sanitari, només destaca l’alta prevalença de les malalties del cor en els homes.  Ara bé, la gran diferència la troben en el segon grup de causes de mortalitat evitable on, amb l’excepció del sida/VIH i els  homicidis,  els homes quadrupliquen la taxa femenina en totes les altres causes.

A tall de conclusió podríem dir que el sistema sanitari ens guareix més o menys igual, homes i dones, tarragonins i catalans; però nosaltres no ens cuidem o actuem igual, ni al Camp de Tarragona,  ni els homes en comparació amb les dones. I això, determina la nostra esperança de vida.

analisi-mortalitat-cat_2014-22