Ajuntament i Generalitat pacten el Pla Director de les Muralles

El document regirà futures actuacions que s’hi duguin a terme

Per . Actualitzat el

Amb l’objectiu d’establir uns criteris d’intervenció comuns en la conservació i restauració de les Muralles de Tarragona, el Departament de Cultura i l’Ajuntament de Tarragona han elaborat un Pla Director que ha de regir les futures actuacions de restauració del conjunt de les muralles per tal de garantir, de la manera més adient, la seva protecció i conservació.

Fins ara, les intervencions dutes a terme en les muralles tarragonina han estat solucions puntuals i heterogènies doncs no es comptava amb criteris d’actuació unitaris i generals, ben definits, adaptats a cada patologia i capaços de donar a aquest monument la consideració ciutadana i patrimonial que mereix, tant per la singularitat com per la significació en el context nacional i internacional.

Ben conscient d’aquest estat, el Departament de Cultura, a través de la Direcció General d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni, i davant dels persistents problemes de degradació estructural, conservació de materials i agençament urbà assenyalat, va impulsar el 2014 la redacció del Pla Director. El document ha estat redactat per l’arquitecte Carles Brull i s’ha concebut amb una visió interdisciplinar, amb la col·laboració d’arqueòlegs, historiadors, restauradors de la pedra, calculistes d’estructures i altres professionals del patrimoni. Una Comissió Tècnica de Seguiment, formada per representants del Departament de Cultura, l’Ajuntament de Tarragona, la Reial Societat Arqueològica Tarraconense, l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica i la Universitat Rovira i Virgili, ha estat l’encarregada de fer el seguiment de la redacció del Pla, la definició dels criteris generals i específics d’intervenció i la seva validació definitiva, aconseguint un Pla Director complert i consensuat per tots els agents implicats en el patrimoni mundial de Tàrraco.

Els objectius principals del Pla Director són:

· Establir les pautes generals que han de guiar les futures actuacions de restauració del conjunt de les muralles per tal de garantir, de la manera més adient, la seva protecció i conservació, aturant l’important degradació dels seus paraments i garantint la seva estabilitat estructural.

· Agençar el conjunt monumental i activar les seves potencialitats per a millorar l’experiència de la seva visita, fent-la més interessant, còmoda i enriquidora per a un públic el més ampli possible.

· Millorar la integració del monument en el context urbà adjacent, plantejant actuacions que permetin posar de relleu la unitat del conjunt, els seus valors patrimonials i paisatgístics, alhora que contribueixin a millorar la seva conservació.

· Establir les línies de recerca en el camp arqueològic i històric per aconseguir, en les futures actuacions, un millor i més profund coneixement del monument i afavorir la difusió de la informació generada.

El Pla Director de les Muralles de Tarragona està format per dos grans apartats. Un primer bloc que analitza el monument i fa un recull documental, i un segon bloc on es recullen les intervencions i propostes d’actuació futura. De la primera part d’anàlisi del monument, s’exposa detalladament la seva història, morfologia i entorn, alhora que s’enumeren i examinen les intervencions arqueològiques i arquitectòniques realitzades i es recullen les fonts documentals, historiogràfiques i gràfiques (planimetries, fotografies, vistes, etc.) que informen sobre l’evolució i natura d’aquest monument.

En aquest sentit, destaca l’aixecament fotogràfic a escala de l’alçat exterior de tot el recinte emmurallat, elaborat expressament per al Pla Director, que serveix de base per sintetitzar els resultats de l’anàlisi dels diferents aspectes estudiats, i l’anàlisi de documentació gràfica històrica que ha aportat documents com un plànol amb la planta de les muralles datat a mitjans de segle XVI, conservat a l’arxiu militar d’Estocolm.

Pel que fa a les propostes d’intervenció, el Pla Director estableix quatre camps d’actuació sobre el monument: la restauració i la conservació arquitectònica; l’agençament per a la visita pública i usos complementaris; l’adequació ambiental i paisatgística, i la recerca arqueològica i històrica. En total, prop de 65 propostes concretes ordenades segons el grau d’urgència i necessitat i dividides per trams de També compren un pla d’etapes d’execució de les actuacions amb una valoració econòmica.