L’Ajuntament vol empènyer les mesquites als polígons

El ple debatra una modificació del POUM que permetrà implantar els nous centres de culte a les zones industrials

Per . Actualitzat el

El Ple municipal del proper divendres tractarà l’aprovació de la Modificació Puntual del Pla d’Ordenació Urbana Municipal (POUM), que consisteix a regular en les diferents zones edificables on es poden implantar i de quina manera els centres de culte.

El POUM defineix en cada zona edificable l’ús principal admès, però també defineix usos compatibles sempre i quan no generin interferències ni molèsties als usos principals. Actualment contempla tres usos principals: el residencial, l’industrial i l’ús terciari, aquests dos darrers constitueixen les zones anomenades “d’activitat econòmica”.

El conseller de Territori, Josep M. Milà, ha manifestat que “la realitat religiosa cada dia és més plural i comporta que convisquin diferents confessions religioses, per tant, s’ha de donar resposta a les noves demandes”. No obstant això, El POUM ara vigent, no preveu que es puguin instal·lar centres de culte a les zones d’activitat econòmica. O sigui, avui sense l’aprovació d’aquest document que anirà a Plenari no es podria implantar un centre religiós en cap zona industrial ni terciària.

El document preveu que en les zones d’activitat econòmica es pugin implantar centres de culte sense cap més limitació que no sigui la que ja estableix la legislació sectorial en matèria de centres de culte i les altres que li són d’aplicació.

Dificultar-ne la instal·lació en les zones residencials

El conseller de Territori Josep M. Milà ha explicat que, d’altra banda, el document també té la finalitat de clarificar la implantació de nous centres de culte a les zones residencials, per la qual cosa caldrà prèviament tramitar i aprovar un “pla especial”, per justificar la idoneïtat de l’emplaçament, tant si l’emplaçament del centre de culte és un edifici exclusiu, com si és en un edifici que no es destini integrament a l’ús religiós, “a fi que encaixin en el teixit urbà i per tal d’evitar problemes innecessaris que afectin a la normal convivència ciutadana.”

L’activitat dels centres de culte s’haurà d’implantar en un edifici exclusiu. Excepcionalment, s’admetrà la instal·lació de nous centres de culte en edificis que no es destinin íntegrament a l’ús religiós, sempre i quan es justifiqui la impossibilitat de la implantació en un edifici d’aquest tipus dins de l’àrea a la qual ha de donar servei i es compleixen una sèrie de condicions, entre les quals hi ha la de disposar d’accessos independents des de l’exterior.