La Xarxa Santa Tecla aplica la teleconsulta amb l’especialista des dels ambulatoris

Metges de família i especialistes treballen plegats gràcies a la comunicació ‘on-line’

Per . Actualitzat el

xarxa santa tecla, ambulatoris, teleconsulta

Les noves tecnologies milloren la resolució i l’eficiència de l’atenció primària al Baix Penedès i al Tarragonès Nord. Metges de família i especialistes treballen plegats gràcies a la comunicació ‘on-line’ i solucionen més del 60% dels casos atesos a les àrees bàsiques de salut.

L’atenció primària del Baix Penedès i el Tarragonès Nord, gestionada per la Xarxa de Santa Tecla, és cada vegada més resolutiva i còmoda per a la ciutadania. En l’actualitat més del 61% dels pacients atesos als ambulatoris de la Xarxa de Santa Tecla reben una solució òptima en l’àmbit de l’atenció primària, sense necessitat de programar noves visites ni derivacions a posteriors consultes externes d’especialistes en l’àmbit hospitalari. La clau d’aquest alt grau de resolució demostrat pels equips d’atenció primària de la Xarxa de Santa Tecla, a banda de l’expertesa dels seus professionals, passa per la implantació de les teleconsultes (o consultes virtuals), eina informàtica que permet a metges de família i especialistes (cardiologia, endocrinologia, ginecologia, medicina interna, neurologia…) despatxar ‘on-line’ cada cas per tal d’acurar al màxim en el primer diagnòstic de qualsevol usuari que s’adreça al seu metge de capçalera. Les teleconsultes es van començar a implantar a totes les ABS de la Xarxa de Santa Tecla l’any 2012 en un projecte coordinat per la direcció de l’hospital del Vendrell. El balanç dels seus primers anys de funcionament mostren una major resolució mèdica en l’àmbit de la primària, una major satisfacció dels usuaris (que veuen solucionat el seu problema sense temps d’espera per visita amb l’especialista) i una important descongestió de les agendes d’atenció especialitzada, que poden així dedicar més temps a resoldre els casos més complexos que sí que necessiten una derivació.

Els resultats obtinguts per la Xarxa de Santa Tecla, que seran presentats el pròxim mes d’octubre en el Congrés Nacional de Qualitat Assistencial, marquen la tendència de canvi de model assistencial de primària que s’instaurarà a Catalunya en els pròxims anys. Per un costat, la implementació de consultes telemàtiques (o interconsultes) entre metges de família i especialistes permet millorar els resultats en la capacitat resolutiva de l’atenció primària (AP) i, per una altra banda, la integració de nivells assistencials diferents (primària i especialitzada) en benefici de la ciutadania. Segons dades de la Xarxa de Santa Tecla, des del mes de gener de 2012 fins a l’agost de 2015 a les comarques del Baix Penedès i del Tarragonès Nord es van crear un total de 9.753 consultes virtuals en 6 especialitats (cardiologia, aparell digestiu, endocrinologia, ginecologia, medicina interna i neurologia). D’aquestes, el 39% (3.049) van ocasionar una visita presencial a Consultes Externes hospitalàries, mentre que el 61% restant es va resoldre directament a través de la consultoria virtual, essent el metge de l’atenció primària qui va tancar definitivament el procés consultat.

En el procés també es van registrar i estudiar les reclamacions dels usuaris respecte als temps d’espera per una visita a l’especialista, amb una important disminució de les queixes orals i escrites registrades a la Unitat d’Atenció al Ciutadà. El projecte d’aplicació de les interconsultes en l’àmbit de l’atenció primària i l’anàlisi de les dades dels tres primers anys de funcionament ha estat liderat per la Dra. Maria Arenas, directora de l’Hospital del Vendrell, juntament amb les companyes Mar Artigau, Marta Ruiz i Elena Bravo. Per què les interconsultes? A l’inici de la reforma de l’atenció primària, ja fa quasi 30 anys, ja es parlava de la integració d’ambdós nivells assistencials, així com del llarg i repetit contínuum assistencial, «però fins fa poc no s’ha començat a fer real», assegura la doctora Arenas. «La figura del metge de família com a «gatekeeper» del sistema de salut sempre ha estat un repte complicat en sanitat; és, però, la base per assolir un model d’organització racional amb l’objectiu de servir el ciutadà amb eficiència i equitat. Tanmateix, la funció bàsica del metge de família és resoldre un elevat percentatge dels problemes de salut de les persones i derivar adequadament al nivell especialitzat els problemes no resolts. Hauria d’actuar sempre com a filtre respecte a l’atenció especialitzada, evitant la utilització inadequada de proves, visites, etc., que representen un elevat cost i que tenen un impacte negatiu en la salut del pacient. Així i tot, també cal reconèixer que les eines per donar suport al metge de família eren poques i quasi sempre reduïdes a les consultories que el metge de segon nivell realitzava als diferents centres de salut. L’aplicació de les consultes telemàtiques posa a l’abast del metge d’atenció primària una eina que li permet discernir clarament quan el pacient necessita només una «interconsulta» o bé una «derivació» al segon nivell d’atenció sanitària», argumenta la directora de l’hospital del Vendrell.

Nous reptes

D’acord amb l’estudi de les dades aportades per aquest Pla d’Agendes Virtuals aplicat per la Xarxa de Santa Tecla, al llarg de tots aquests anys, un percentatge elevat de les visites fetes a les àrees ambulatòries dels hospitals es podien haver resolt en el primer nivell. La introducció de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en salut és, sens dubte, un dels reptes més rellevants que el Departament de Salut ha afrontat recentment, amb l’objectiu estratègic d’evolucionar el sistema sanitari gràcies a les tecnologies transformadores. Amb el projecte de les agendes virtuals o telemàtiques implantades als territoris del Baix Penedès i el Tarragonès Nord es corrobora l’avantatge important i satisfactori que aquesta nova eina representa per al ciutadà i per al professional mèdic d’ambdós nivells assistencials. Un dels projectes on la Xarxa de Santa Tecla vol treballar en els pròxims mesos se centra a estudiar com aquesta resolució de consultes on line ha repercutit en la disminució de proves complementàries, visites, desplaçament dels ciutadans, etc. El projecte de les agendes virtuals no ha implicat cap increment de despesa en recursos humans ni materials, sinó tot el contrari: s’ha optimitzat amb més qualitat tot allò que ja estava implantat i s’ha potenciat al màxim la història clínica compartida en l’àmbit de l’atenció primària.

Objectius de les consultes virtuals

  • Millorar l’accessibilitat a l’Atenció Especialitzada (AE) des de l’Atenció Primària (AP).
  • Incrementar la capacitat de resolució de l’Atenció Primària (AP).
  • Reduir els temps d’espera per a visites a consultes externes d’especialistes.
  • Garantir el flux assistencial als ciutadans del Baix Penedès i Tarragonès Nord, amb l’equip d’Atenció Primària com eix principal i com a element integrador de tot el procés.
  • Evitar desplaçaments als ciutadans, sovint de difícil realització (gent gran, pobles d’entorn rural, limitacions del transport públic)
  • Disminuir la pressió assistencial pels casos prèviament definits, de les agendes clàssiques de consultes externes (CCEE) amb presència física a l’hospital. D’aquesta manera el metge especialista pot dedicar més temps a resoldre els casos més complexos, més adients a la seva formació específica.
  • Incrementar la formació del metge d’AP mitjançant la informació compartida de primera mà amb el metge especialista, que li pot servir de referent per a casos similars.
  • Crear un bon sistema d’indicadors que permetin controlar l’eficàcia i  l’eficiència del sistema, veritables garants de la qualitat assistencial global del procés.