La Xarxa de Santa Tecla, amb els col·lectius més vulnerables

Més enllà de prestar assistència sanitària a la població del Baix Penedès i part del Tarragonès, la institució aprofundeix en l’atenció especialitzada als col·lectius més sensibles: infància, discapacitat i gent gran

Per . Actualitzat el

La Xarxa de Santa Tecla és una institució que té les seves arrels en l’històric l’Hospital de Santa Tecla, des del qual durant més de vuit segles s’ha prestat atenció sanitària a generacions de tots els estrats socials de la ciutadania tarragonina. La seva vessant sanitària està plenament consolidada, amb dos hospitals al Tarragonès i el Baix Penedès i amb la gestió d’una quarantena de centres d’atenció primària a ambdues comarques. Des de fa uns 10 anys, fidel al seu esperit fundacional de servei de la salut de les persones des de tots els àmbits, la Xarxa de Santa Tecla ha posat l’experiència i la professionalitat del seu equip humà a disposició de l’atenció social de la gent del territori, especialment, entre els col·lectius més desprotegits: infància, persones amb discapacitat i la població de la tercera edat. Amb serveis de residències geriàtriques, hospitals de dia, serveis d’atenció domiciliària, la Fundació Estela, el Centre Especial de Treball Santa Tecla, la Fundació Casa Sant Josep i el Centre de Desenvolupament Infantil Precoç, la Xarxa de Santa Tecla és avui en dia, en estreta col·laboració amb les diferents administracions competents, l’organisme tarragoní que presenta el catàleg de serveis socials integral més important del territori.

Gent gran

La Xarxa de Santa Tecla presta atenció a la gent gran del territori des de les residències geriàtriques Santa Tecla Llevant i Santa Tecla Ponent, ambdues a la ciutat de Tarragona. Aquesta oferta es complementa amb places als centres de dia de Constantí i de la Pobla de Mafumet i amb el programa de dinamització Gent Gran Activa. En total la Xarxa disposa de 240 places geriàtriques residencials i una cinquantena més de centre de dia.

Servei Domiciliari

El Servei d’Atenció Domiciliària SAD), que es presta a la ciutat de Tarragona i a bona part de la comarcal del Baix Penedès és  un servei de suport per a persones dependents, generalment gent gran i menors d’edat amb diversitat funcional, al seu propi domicili per tal d’acompanyar-les i assessorar-les tant a elles com al seu entorn familiar. La gestió del servei municipal a la ciutat de Tarragona va iniciar-se l’any 2008. L’any 2014 es va implantar la gestió del servei municipal a la localitat del Vendrell (Baix Penedès), tot ampliant-se l’any 2015 amb la gestió del servei a diversos municipis a través del Consell Comarcal del Baix Penedès.

SERVEI D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA - L’equip humà de la Xarxa de Santa Tecla ajuda persones depenents als seus domicilis, a Tarragona i al Baix Penedès.

SERVEI D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA – L’equip humà de la Xarxa de Santa Tecla ajuda persones depenents als seus domicilis, a Tarragona i al Baix Penedès.

El SAD inclou serveis d’autonomia personal (higiene personal, aixecar i enllitar la persona, organització del menjar i seguiment de la medicació), servei d’acompanyament (acompanyament i gestions diverses, acompanyament hospitalari a residències i centres sociosanitaris), servei d’assessorament, informació i orientació (assessorament tècnic sobre l’adaptació del domicili i l’ús de mitjans tècnics, assessorament al domicili en la cura de la persona depenent) i serveis de la llar (neteja i ordre de la casa, rentar, planxar i repassar la roba).

Fundació Estela

L’objectiu de la Fundació Estela, entitat amb més de 40 anys d’història a la ciutat de Tarragona, és la promoció personal del discapacitat psíquic i la millora de la seva integració social, destacant prioritàriament aquelles actuacions orientades a l’educació, la formació professional, la integració laboral i l’acolliment residencial. De la mà de la Xarxa de Santa Tecla, a la qual Estela es va adherir l’any 2013, la Fundació dóna servei a les persones amb discapacitat intel·lectual des de la infantesa fins a l’etapa de maduresa. S’ofereixen serveis educatius a través de l’Escola d’Educació Especial, Serveis d’Inserció Sociolaboral (STO /SOI) i d’habitatge amb la Llar Residència Estela. L’escola d’educació especial concertada ofereix tres etapes educatives: educació infantil; ensenyament bàsic i transició a la vida adulta.

DIVERSITAT FUNCIONAL - Amb la Fundació Estela i el CET Santa Tecla s’està al costat de prop de 300 persones que presenten alguna discapacitat psíquica.

DIVERSITAT FUNCIONAL – Amb la Fundació Estela i el CET Santa Tecla s’està al costat de prop de 300 persones que presenten alguna discapacitat psíquica.

CET Santa Tecla

L’activitat de la Xarxa de Santa Tecla dins de l’àmbit de la discapacitat intel·lectual es va iniciar l’any 2004, amb la posada en marxa del Centre Especial de Treball Santa Tecla, el qual durant els darrers anys ha anat ampliant la seva activitat. En l’actualitat el CET Santa Tecla dóna ocupació a un total de 40 persones amb diversitat funcional. En el Centre Especial de Treball es desenvolupen tasques de bugaderia i serveis generals, amb les quals es cobreixen les necessitats dels centres de la Xarxa de Santa Tecla i de tercers.

Casa Sant Josep

La Fundació Casa Sant Josep, constituïda l’any 1912 i adherida a la Xarxa de Santa Tecla l’any 2012, és una institució històrica adreçada, en conveni amb l’administració catalana, a tenir cura dels infants mancats d’un entorn familiar que se’n pugui fer càrrec.

L’equip de la Casa Sant Josep desenvolupa un projecte socioeducatiu a través de diverses línies d’actuació, com ara el Centre Residencial d’Acció Educativa (CRAE) –amb capacitat per a 40 residents–, la Casa d’Infants (amb capacitat per a 12 menors) i amb els serveis de valoració de CAF, SIFE, Preadoptius i els pisos tutelats. L’entrada de la Fundació Casa Sant Josep dins de l’estructura de la Xarxa de Santa Tecla ha permès projectar la construcció d’un nou Centre Residencial d’Acció Educativa al nucli urbà de Tarragona. En aquest nou espai, més funcional i adaptat a les necessitats dels usuaris, s’integraran la totalitat de serveis que en l’actualitat ofereix la fundació.
El nou equipament entrarà en funcionament l’estiu de 2017.

CDIAP

En funcionament des de l’any 2010, el Centre de Desenvolupament Infantil i Precoç (CDIAP) de la Xarxa de Santa Tecla ajuda els nens i nenes de 0 a 6 anys que presenten dificultats en el seu desenvolupament físic o neuronal.

Es tracta d’un servei concertat amb la Generalitat de Catalunya i ha atès més de 500 infants en els seus sis anys de funcionament. En l’actualitat, uns 140 nens i nenes són usuaris del CDIAP en els seus diferents camps d’actuació (trastorns motrius de la primera infància, trastorns dels hàbits bàsics, trastorns de la conducta, trastorns en l’aprenentatge del llenguatge, trastorns emocionals i/o trastorns associats a problemàtiques o canvis familiars).

Els professionals del centre (medicina, psicologia, logopèdia, fisioteràpia, psicomotricitat, treball social i neuropediatria) treballen de la mà de les famílies, es coordinen amb la resta de recursos assistencials de la zona i s’impliquen en la comunitat.

xarxainfants

Suport a la infància – El CDIAP ajuda nens i nenes que pateixen algun trastorn o dificultat en el seu desenvolupament físic o neuronal.

Llars d’infants

També dins de l’àmbit de la infància, la Xarxa de Santa Tecla gestiona amb èxit tres llars d’infants municipals als termes municipals de Tarragona (Llar d’Infants de Bonavista i de la Vall de l’Arrabassada) i de la Riera de Gaià amb un total de 150 places per a nens i nenes d’ambdues poblacions.

 

xarxagrafic