Casa Sant Josep: acolliments familiars per a infants i joves amb necessitats especials

La Casa Sant Josep selecciona famílies especialitzades per a l’acolliment temporal de grups de germans i nens amb necessitats educatives especials

Per . Actualitzat el

Des de l’any 2010 la Fundació Casa Sant Josep de Tarragona, entitat dedicada a tutelar i donar suport a menors d’edat en situació de desemparament a les nostres comarques, aplica el programa Unitat Convencional d’Acció Educativa (UCAE), a través del qual se seleccionen famílies experimentades en adolescència i infància per tal que acullin temporalment aquells casos de nens i joves que presenten necessitats educatives especials. El projecte UCAE està pensat per abordar els casos més complexos, com són els grups de germans, els nens més grans de 7 anys i els adolescents fins als 18 anys, així com aquells infants que presenten algun grau de disfunció psíquica, motriu o sensorial, fets que requereixen una atenció educativa i un acompanyament familiar molt qualificat.

Per convertir-se en família acollidora dins del projecte UCAE cal complir una sèrie de requisits com, per exemple, que algun dels seus membres disposi de titulació relacionada amb la infància o l’adolescència i que el nucli familiar tingui la disponibilitat horària necessària per tenir cura dels menors en el dia a dia. La participació en el projecte UCAE inclou un sistema de prestació econòmica per a les famílies segons el nombre de menors acollits i permet que la persona acollidora pugui demanar la baixa maternal en el moment de l’inici de l’acolliment.

La UCAE es crea per donar la possibilitat a infants i adolescents tutelats que presenten necessitats especials a ser acollits i viure en família. Cal recordar el dret dels nens i les nenes a viure i créixer en família, i el projecte UCAE mira de donar resposta a aquells infants als quals és més complicat oferir-los una família acollidora.

Segons Pau Cerdán, psicòleg de la Casa Sant Josep de la Xarxa de Santa Tecla, el primer element que caracteritza l’acolliment en UCAE és «l’especialització, tant des del punt de vista del menor com de la família que l’acull. Els acollidors han de tenir titulació, formació i experiència en matèria d’infància i adolescència. Així mateix, no tots els infants són susceptible de ser atesos en UCAE, sinó que han de ser infants amb necessitats especials, grups de germans i adolescents, motius pels quals costa molt trobar famílies que els acullin». En concret, els menors susceptibles de ser inclosos en el programa UCAE són els grups de germans, els infants més grans de 7 anys, els adolescents fins als 18 anys i els infants amb diversitat funcional i necessitats educatives especials (malalties cròniques, trastorns de la conducta, discapacitat intel·lectual, discapacitat física, discapacitat sensorial, trastorns en el desenvolupament…). Les UCAE poden estar integrades per un mínim de dos infants o adolescents acollits fins un màxim de quatre.

La complexitat dels casos requereix una alta sensibilització i motivació per part de les famílies interessades, que alhora han de passar un estudi previ en el qual es té en compte la titulació i la formació dels seus membres (psicologia, pedagogia, educació infantil, educació social, treball social, fisioteràpia, medicina, infermeria, etc.), així com l’experiència (cal acreditar-la en l’àmbit de la infància i l’adolescència amb certificats de formació i pràctica laboral). Altres aspectes que cal tenir en consideració són la disponibilitat horària per tenir cura dels menors en el dia a dia, l’assistència a la formació continuada inclosa en el programa UCAE i les capacitats i habilitats necessàries en l’acolliment familiar especialitzat (capacitats educatives, empàtiques, socials, de treball en equip, de contenció en situació de crisi o d’agitació, de resoldre conflictes…). Per tal de compensar l’esforç que han de realitzar les famílies acollidores hi ha un instaurat un sistema de prestació econòmica segons el nombre de menors acollits, la seva edat i les característiques especials de cada cas. Pel que fa a la seva durada, l’acolliment familiar en UCAE pot ser de caràcter simple, amb previsió de retorn de l’infant o adolescent amb la seva família d’origen, o bé de caràcter permanent, amb un diagnòstic d’irrecuperabilitat de la família d’origen i sense previsió de retorn amb ella.

«El projecte de famílies acollidores UCAE mira de donar l’oportunitat de viure en família a aquells infants i joves pels quals ens resulta més complicat trobar una família que els aculli. Les famílies que volen participar en aquest projecte han de tenir la formació, capacitació i motivació necessària per iniciar una tasca tan atractiva i tan complexa alhora», recorda Pau Cerdán.

EL CENTRE D’ACOLLIMENTS FAMILIARS SANT JOSEP

El Centre d’Acolliments Familiars Sant Josep (CAF) és un servei de la Fundació Casa Sant Josep, la qual pertany a la Xarxa Sanitària i Social de Santa Tecla. El CAF és una Institució col·laboradora d’integració familiar (ICIF), sota conveni amb l’Institut Català de l’Acolliment i l’Adopció (ICAA). El CAF Sant Josep va ser fundat l’any 1994 i és la ICIF responsable del projecte UCAE al Camp de Tarragona.

El CAF Sant Josep està integrat per un equip multidisciplinari format per psicòlegs, treballadors socials, educadors socials i una administrativa. És un equip amb un ampli bagatge en el treball amb infants i adolescents i amb un recorregut de 21 anys en el món dels acolliments familiars.

Pel que fa al programa UCAE, implantat en fase de proves al territori en el període 2009-2012 i de manera definitiva des de fa tres anys, al CAF Sant Josep s’han atès diferents famílies interessades i s’han realitzat xerrades divulgatives del projecte en diversos Centres Residencials d’Acció Educativa (CRAE) i col·legis professionals. Actualment la Casa Sant Josep es responsabilitza del seguiment de 2 UCAE, una de les quals amb tres infants acollits i l’altre amb dos. Si esteu interessats a rebre informació sobre aquest projecte, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres i assistir a una sessió informativa al nostre servei.

Per a més informació:

CENTRE D’ACOLLIMENTS FAMILIARS SANT JOSEP
C/ Pintor Ignasi Mallol, s/n. Tarragona.
Telf. 977 240823
e-mail: caf@casasantjosep.cat