Més de 160 usuaris es beneficien del Servei d’Atenció Domiciliària (SAD)

El servei municipal, de la mà de la Xarxa de Santa Tecla, ajuda les persones amb dependència i el seu entorn familiar en el dia a dia a la seva pròpia llar

Per . Actualitzat el

El regidor de Serveis Socials de l’Ajuntament del Vendrell, Rafel Gosálvez, juntament amb Josep Miquel Beltran, tècnic de la regidoria. / Cedida

Des de fa un any i mig la Xarxa de Santa Tecla gestiona el Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) al Vendrell, un servei públic de l’Ajuntament que proporciona assistència a la llar als usuaris amb dependència, principalment persones de la tercera edat, adults amb problemes de mobilitat i algun menor d’edat. Amb una plantilla de 17 professionals, el SAD del Vendrell atén anualment uns 160 usuaris a la capital del Baix Penedès, comarca on la Xarxa de Santa Tecla també presta serveis a domicili a usuaris d’altres municipis (Santa Oliva, Albinyana i Bellvei) en coordinació amb el Consell Comarcal. Parlem amb Rafel Gosálvez, regidor de Serveis Socials de l’Ajuntament del Vendrell, i amb Josep Miquel Beltran, tècnic de la regidoria de Serveis Socials, per tal d’analitzar l’evolució del servei i la seva importància dins de les polítiques socials impulsades per l’administració local.

Els canvis socials que s’han produït en les famílies, l’envelliment de la població, l’augment de l’esperança de vida i l’augment de les famílies monoparentals, han significat un canvi important en la cura i l’atenció dels menors, de les persones grans i de les persones amb algun tipus de dependència.
L’atenció domiciliària de serveis socials és un instrument bàsic de les polítiques locals d’atenció a la dependència i de suport a l’autonomia funcional de persones i famílies que vol garantir el dret a viure en el seu entorn social i en la pròpia llar. Constitueix també un instrument privilegiat per oferir suport educatiu i assistencial a les famílies en situació de més vulnerabilitat.
El moment actual exigeix als ens locals una eficient i eficaç gestió dels recursos, reduint costos innecessaris i assolint un alt índex d’èxit i satisfacció en l’usuari. Per tant, cal definir un procés per a la gestió dels recursos materials i assolir més qualitat en tot el procés de la intervenció social, i en aquest cas concret del Servei d’Atenció Domiciliària (SAD). «La Fundació Santa Tecla ens ha ajudat a gestionar de manera més eficient els recursos destinats al SAD mostrant una gran adaptació per tal de donar resposta a les noves necessitats i a les expectatives» assegura Gosálvez.
«El fet d’establir vincles amb la Fundació Santa Tecla ens ha permès optimitzar la utilització del coneixement acumulat per aquesta institució per millorar la capacitat d’acció dels serveis socials en l’àmbit local. Entenem que el SAD ha de formar part d’una xarxa d’actuació per tal de protegir a les persones que es troben en situació de vulnerabilitat social», diu Josep Miquel Beltran.

Prioritats
El servei d’atenció domiciliària és un servei que, per competències, correspon a l’àmbit municipal i que comprèn un conjunt organitzat i coordinat d’accions que es realitzen a la llar de l’usuari, dirigides a proporcionar atencions personals, atencions de caràcter urgent, ajuda a la llar i suport social a aquelles persones o famílies amb situació de manca d’autonomia personal, dificultats de desenvolupament o amb problemàtiques familiars especials.
El servei d’atenció domiciliària va dirigit a les persones amb la finalitat de proporcionar:
• Atenció d’infants per complementar funcions parentals temporals per absència dels pares o tutors, o quan aquests presenten algun tipus de dificultat i/o disminució física, psíquica o social.
• Evitar o retardar els internaments en centres residencials d’aquelles persones que a causa de mancances de tipus físic, psíquic o social no puguin continuar vivint en el seu domicili sense ajuda o suport i, sense que això representi un risc per a ells.
• Atenció a persones amb dificultats temporals per convalescència o altres motius.
• Atenció a les famílies que necessiten ajut per superar situacions que per les seves característiques requereixen un suport temporal.
• Atenció a persones amb problemàtica associada a drogodependències.
• Qualsevol altra situació que requereixi el suport i atenció adequada puntual a la situació de dificultat en què es pugui trobar qualsevol persona i que el professional de referència ho valori convenient.

Projectes de futur
«Aquest any que acabem de començar ens hem proposat fer una diagnosi de la situació de les persones grans del Vendrell, entre 70 anys i 99 anys,  que viuen soles. Aquest treball ens ha de permetre disposar d’una relació detallada de la situació de la gent gran amb l’objectiu de facilitar, si és necessari, una intervenció coordinada i organitzada entre els diferents sistemes de benestar i, entre l’administració pública i les iniciatives socials i empresarials. Hem de ser conscients que la protecció del fracàs social no és exclusiva dels serveis socials, ha de ser abordada des d’altres àmbits com la sanitat, l’educació i l’habitatge entre d’altres» conclou Rafel Gosálvez.
Actualment al Vendrell el SAD presta un servei acumulat de més de 10.000 hores l’any, 230 de les quals estan adreçades a donar suport a menors d’edat.

Qui pot sol·licitar el Servei d’Atenció Domiciliària?
Aquest servei de l’Ajuntament del Vendrell ofereix suport a persones i famílies amb dificultats per realitzar les activitats bàsiques de la vida diària que:

• Viuen soles i no tenen suport sociofamiliar permanent per atendre les seves necessitats bàsiques.

• Viuen amb altres persones que no poden atendre la totalitat de les seves necessitats bàsiques i necessiten suport.

• Persones i famílies en situació de risc social per manca de capacitat o hàbits per l’autocura i la relació amb l’entorn.

• Manca de capacitat o hàbits per l’organització familiar, de la llar i per l’atenció als membres de la família.

• Persones en situacions de risc o vulnerabilitat temporal.

Com es pot demanar?
Cal adreçar-se als Serveis Socials Bàsics de l’Ajuntament Vendrell, que previ estudi establiran, conjuntament amb l’usuari, el pla de treball del SAD. La sol·licitud del servei anirà acompanyada de la següent documentació: fotocòpia compulsada del DNI, NIE o document que acrediti la identitat de la persona sol·licitant i/o beneficiària, volant d’empadronament vigent (o autorització per a l’obtenció del certificat telemàtic), justificant/s de la situació econòmica personal i/o del nucli de convivència.