Torredembarra rep dues subvencions de la Diputació de Tarragona

Les subvencions estan relacionades amb el turisme i l’estat i el manteniment de les platges de la localitat

Per . Actualitzat el

L’Ajuntament de Torredembarra ha assolit un total 23.979,43 € en concepte de subvencions atorgades per Diputació de Tarragona. Les subvencions atorgades són les següents:

Subvenció banderes blaves – Patronat de Turisme – Diputació de Tarragona.

En data 8 d’abril de 2015 es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 81, entre d’altres, la convocatòria de subvencions per a programes concrets i activitats de promoció turístic destinades als patronats municipals de turisme i ajuntaments. Aquesta subvenció consta de quatre línies, d’entre d’elles la destinada a la difusió digital mitjançant la creació d’una pàgina web de contingut turístic i una altra destinada a accions específiques de platges com és l’obtenció de banderes blaves.

Des de la Regidoria de Sostenibilitat s’ha considerat adequat acollir-se a l’esmentada convocatòria per tal de rebre el suport necessari a fi de finançar les accions específiques de platges, en concret l’obtenció de banderes blaves a les platges del municipi, així com la difusió digital mitjançant creació d’una pàgina web de contingut turístic.

Per resolució dictada en data 23 d’octubre de 2015 el Consell Rector de la Diputació de Tarragona va acordar concedir a l’Ajuntament de Torredembarra una subvenció per import de 2.223,43 € per difusió digital i 2.500 € en concepte de banderes blaves.

Subvenció per actuacions de protecció de la salut pública per la seguretat a zones de bany.

En data 13 de febrer de 2015 es van publicar al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 36, entre d’altres, la convocatòria de subvencions per a actuacions del programa de protecció de la salut pública, per garantir la seguretat a les zones de bany (platges i piscines).

La Regidoria de Sostenibilitat de l’Ajuntament de Torredembarra es va acollir a la línia de protecció de la salut pública per la seguretat a zones de bany, en concret a les platges.

La protecció de la salut és el conjunt d’actuacions de gestió, vigilància i control destinades a preservar la salut de la població davant d’agents físics, químics, biològics, alimentaris o ambientals presents en els diferents elements del medi i en els indrets de convivència humana.

La línia de subvenció de protecció de la salut pública en matèria de seguretat a les zones de bany, té la finalitat de procurar que els ens locals beneficiaris disposin del finançament necessari per portar a terme la gestió adequada de les competències municipals en matèria de seguretat, control i vigilància a les zones de bany del municipi, concretament en les platges i les piscines.

Les actuacions subvencionables són, entre d’altres, les despeses destinades a garantir la seguretat a les platges del litoral de la província de Tarragona, derivades de la contractació del servei de socorristes, despeses en infraestructures i materials necessaris per al correcte funcionament d’aquesta activitat.

Per resolució dictada en data 19 de juny de 2015 la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona va acordar concedir a l’Ajuntament de Torredembarra una subvenció per import de 19.256 euros.