Primers senyals de recuperació econòmica a Tarragona, segons CatalunyaCaixa

Tot i que el creixement a la demarcació (0,1%) el 2014 va ser inferior a la mitjana de Catalunya (1,5%) augmenta respecte als anys 2011-2013 (-1%)

Per . Actualitzat el

La setmana passada l’entitat CatalunyaCaixa va presentar l’Anuari Econòmic Comarcal 2015, que analitza la distribució territorial del creixement econòmic el 2014. En el document es destaca que l’exercici 2014 ha significat la consolidació del procés de recuperació de l’economia catalana encetat la segona part del 2013. Així, per primer cop des de la crisi del 2008, el PIB català ha presentat una millora, de l’1,5%, un registre sensiblement més positiu que les davallades del 2012 i 2013. A la demarcació de Tarragona, l’activitat també ha sortit de la recessió anterior i el passat 2014 el creixement ha estat del 0,1%, per sota l’1,5% agregat de Catalunya, i de la resta de demarcacions.

Tarragona va registrar el 2014 un creixement del 0,1%, per sota de la mitjana de Catalunya (1,52%), però superior al -1% dels anys 2011-2013. Aquest resultat s’explica perquè els dos principals sectors (serveis i indústria) bé van avançar molt modestament (en el cas dels serveis) bé van caure lleugerament (en cas de la indústria). Així, el sector terciari (un 55,2% del VAB de la demarcació el 2013) va augmentar (0,15%), però lluny de la mitjana catalana (1,76%). D’altra banda, l’important sector industrial retrocedia moderadament un -0,24%, però el seu elevat pes a la demarcació (37,3% del VAB total el 2013) li conferia un important paper en el canvi total del 2014. Finalment, la construcció (amb un pes del 5,8% del VAB) va augmentar d’un 1,24% mentre que el primari decreixia (d’un -0,9%).

Aquests resultats agregats reflecteixen dinàmiques contraposades en els dos grans eixos territorials de la demarcació. Així, la positiva recuperació de l’activitat al Camp de Tarragona (augment d’un 1,1%) es va veure contrarestada per la intensa contracció del creixement a les Terres de l’Ebre (d’un -2,8%).

Catalunya

A Catalunya tots els sectors en general, llevat de la construcció, van presentar registres clarament positius, tot i que les produccions del primari tan sols van augmentar un 1,0%, amb un creixement del 2,8% a l’agricultura i una davallada del -0,1% de la ramaderia (per la caiguda del porquí, del -1,2%).

La construcció, per la seva banda, va davallar un -1,6% el 2014, una caiguda que s’allunya substancialment del -8,1% del 2013. Aquesta moderació de la caiguda expressa els primers símptomes d’estabilització de l’activitat residencial (un -3,16%, front la molt més intensa contracció del -9,96% el 2013), mentre que l’obra pública mantenia la tònica de notables reduccions (-14,4%), l’obra civil empresarial queia (-2,14%), però molt menys que l’any anterior (-5,79%) i la rehabilitació mostrava ja moderats augments (0,91%).

El sector de la indústria i l’energia ha moderat el seu creixement respecte al 2013. Així, el seu creixement aquest 2014 ha estat de l’1,5% davant del 3,3% de l’any anterior. Aquesta desacceleració reflecteix el diferent comportament dels sectors manufacturers més expansius (2,2%) i la menor tensió de les branques energètiques (-2,4%). En l’àmbit manufacturer, el 2014, les branques més directament afectades per la recuperació de la demanda interna i el manteniment de l’activitat exportadora van ser les més beneficiades d’aquesta millora. Entre les més rellevants, cal destacar la fabricació de material de transport (creixement el 2014 del 5,88%) i la positiva dinàmica del sector químic (amb un VAB que va créixer en termes reals d’un 4,1%) o les del sector alimentari (4,0% de creixement del VAB real).