Finalitza la primera fase de les obres de la nova Casa de Sant Josep

Els treballs fets en el nou equipament social permeten la conservació de restes del baluard de Sant Francesc (segle XVII) presents en el subsòl de la zona

Per . Actualitzat el

Els treballs de construcció del nou edifici Centre Residencial d’Acció Educativa de la Fundació Casa Sant Josep a Tarragona, al carrer Estanislau Figueras de Tarragona, impulsats per la Fundació Xarxa de Santa Tecla, continuen amb bon ritme. Ara fa pocs dies ha finalitzat la primera fase de l’obra, la de demolició controlada de l’antic edifici que s’aixecava en el solar i la de la posterior cimentació del perímetre del recinte que ha d’acollir el nou equipament. A partir d’ara començaran els treballs de cimentació de la nova estructura que, un cop finalitzada, acollirà quaranta joves i adolescents en risc d’exclusió social a les comarques de Tarragona. El conjunt de les obres finalitzarà cap a la primavera de 2017.

El nou Centre Residencial d’Acció Educativa (CRAE) de la Fundació Casa Sant Josep comportarà una inversió de 5 milions d’euros. El nou equipament servirà per traslladar l’actual CRAE que la Fundació gestiona a la ciutat. En aquest sentit, les noves instal·lacions acolliran els mateixos serveis que es presten actualment: servei residencial, d’acolliment familiar preadoptiu i el centre d’acolliments familiars. L’edifici tindrà una planta subterrània, planta baixa i quatre plantes més, amb una superfície total de 2.678 m2.

El CRAE de la Fundació Casa Sant Josep estarà dividit en llars independents de 8 a 12 places cadascuna. Així s’aprofundeix en grups reduïts, espais individuals i un model estructural que s’assembla a les condicions familiars i que facilita un treball de relacions afectives i terapèutiques que ajudin a satisfer les necessitats personals dels infants. Aquest plantejament respon al model educatiu que des del Departament de Benestar Social i Família s’està implementant en els darrers anys: centres petits (10-12 places) i verticals (de diferents edats fins a 18 anys).

La resta de serveis (centre d’acolliments familiars i preadoptius) disposaran d’instal·lacions més funcionals per atendre les famílies amb més qualitat i estaran clarament separats dels espais que utilitzen els nois i noies residents al CRAE.

La Fundació Casa Sant Josep, constituïda l’any 1912, té una trajectòria de més de 100 anys al servei de l’atenció als infants, adolescents i joves en situació de desprotecció o risc social, als quals proporciona recursos d’acolliment, educatius i d’integració familiar i social. L’estiu de l’any 2012, tot coincidint amb la commemoració del seu centenari, la Fundació Casa Sant Josep es va incorporar a la Xarxa Sanitària i Social de Santa Tecla.

Finançament a càrrec de CaixaBank

Ara fa uns dies la Fundació Casa Sant Josep i CaixaBank van signar un préstec de 3 milions d’euros amb el qual es garanteix el finançament de l’obra. Segons un comunicat enviat per l’entitat financera, l’operació permetrà la Fundació Casa Sant Josep completar els treballs d’adequació d’aquest nou equipament, que acollirà els serveis que presta actualment a les instal·lacions del carrer Pintor Ignasi Mallol: servei residencial i el centre d’acolliments familiars. El nou CRAE de Tarragona oferirà unes instal·lacions modernes i adequades a les necessitats dels menors que hi resideixen després que l’equipament de l’actual CRAE hagi quedat obsolet amb el pas dels anys. Aquests tres milions d’euros en forma de préstec s’afegeixen a la donació d’1,5 milions d’euros que la mateixa entitat fa per al projecte a través de la Fundació la Caixa.

Restes del baluard de la ciutat

Baluard2Els treballs realitzats fins ara han deixat al descobert les restes d’una estructura que forma part del baluard defensiu de la ciutat o porta de Sant Francesc. Aquesta descoberta ha comportat una intervenció arqueològica sobre el terreny amb l’objectiu de garantir l’estudi i la conservació d’aquestes restes de caràcter defensiu, que s’afegeixen a les que s’han anat localitzant a la zona adjacent (parc de Saavedra, carrer López Peláez, Via de l’Imperi…) corresponents a diferents períodes cronològics. Un cop consolidats els treballs arqueològics i amb totes les garanties per part dels organismes competents –tant de la Generalitat de Catalunya com de l’Ajuntament– continuen les obres de construcció de l’edifici que és previst que s’allarguin aproximadament fins a la primavera de l’any 2017.

La construcció del nou edifici de la Casa dels Infants o Casa de Sant Josep es realitza en els solars corresponents als immobles 4 i 6 del carrer d’Estanislau Figueras de la ciutat de Tarragona, una zona en la qual ja s’han identificat altres restes del baluard de Sant Francesc, una construcció defensiva del segle XVII.

Molt a prop del solar corresponent a l’immoble número 6, just en el subsòl del col·legi Saavedra, l’any 1999 ja es van localitzar les primeres restes d’aquesta estructura defensiva, de la qual també se’n va documentar un segment durant els treballs de substitució de la xarxa de clavegueram, l’any 2014. En aquesta mateixa zona, concretament al Parc de Saavedra, van aparèixer el 2011 restes del baluard conegut com a baluard de Saavedra o del Roser, construït entorn el segle XVII-XVIII, formant part de l’estructura defensiva coneguda com a falsabraga.

Cal tenir en compte que en aquesta zona se situa el traçat tant de la Via Augusta com de la muralla romana i que, per tant, també s’hi han localitzat restes corresponents a l’època romana.

Així, per exemple, l’any 1983, durant les obres de construcció de l’accés al pàrquing Saavedra des de l’avinguda de Catalunya es va posar al descobert una conducció amb volta d’època romana, que va ser destruïda en un tram d’uns 9 metres de llargada. El mateix any es va documentar a la mateixa zona l’existència d’un enterrament individual aïllat en àmfora.

La descoberta d’aquestes noves restes, feta arran de les obres de construcció d’un mur, va ser durant el passat mes d’abril. Aquests treballs van consistir en el rebaix de la longitud mitgera de l’immoble afectat fins que es va arribar a l’estructura, bastida en pedres i morter de calç. Arribats a aquest punt, es va procedir a la neteja i posterior documentació de les restes per part de l’empresa especialitzada CODEX, Arquitectura i Patrimoni.

Els treballs arqueològics han permès documentar un tram de baluard d’uns 18 metres de llarg per 2 metres d’amplada màxima (a l’extrem septentrional) i una alçada mínima de 4 metres. Tot i que l’absència de dades estratigràfiques no permet fer precisions de caràcter cronològic caldria associar el moment de construcció d’aquestes restes dins del context de la guerra dels Segadors.

Un cop finalitzats els treballs d’adequació de l’espai arqueològic, les obres continuen el seu ritme i és previst que finalitzin la primavera de 2017. Segons la proposta efectuada per la promotora de l’obra les restes es conservaran i seran visibles en un espai adequat al soterrani de l’edifici.