Més de 86.000€ per a quatre projectes socials de la demarcació

Campclar Inclusiu rebrà prop de 22.000€ en el marc d’aquesta convocatòria de “la Caixa”

Per . Actualitzat el

L’Obra Social ”la Caixa” ha concedit ajudes per valor de 86.150 euros a 4 projectes de la demarcació de Tarragona seleccionats a la convocatòria d’Acció Social i Interculturalitat que té com a objectiu donar suport a organitzacions no lucratives que desenvolupen iniciatives socioeducatives i de convivència intercultural que pretenen donar resposta als reptes socials amb més incidència actualment.

Aquesta convocatòria s’emmarca dins del Programa d’Ajudes a Projectes d’Iniciatives Socials que impulsa anualment l’Obra Social ”la Caixa” i que aquest any preveu destinar més de 16 milions d’euros a les set convocatòries en què es diversifica. L’objectiu del programa és oferir oportunitats als col·lectius en situació de vulnerabilitat social. Totes aquelles organitzacions sense ànim de lucre que treballen a favor d’aquests col·lectius en risc d’exclusió social poden accedir a aquest programa.

Més de 100.000 beneficiaris a tot l’Estat

La convocatòria d’Acció Social i Interculturalitat tindrà com a beneficiàries finals 111.315 persones de tot l’Estat que pertanyen als col·lectius de joves i nens en context escolar, col·lectius amb diversitat cultural, famílies en situació de vulnerabilitat, dones amb greus problemàtiques socials i, entre d’altres, persones addictes o ex addictes. Els 134 projectes seleccionats es diferencien en cinc tipologies diferents: la millora de l’èxit escolar i la implicació familiar (42), la promoció de la convivència interculturals (31), l’educació en valors i la participació social (31), la promoció d’hàbits saludables i la prevenció d’addiccions (15) y la prevenció de la violència (15). A més, el conjunt de projectes implicarà directament la participació de 663 professionals, dels quals 329 seran contractats específicament per al seu desenvolupament. Tant els professionals com els beneficiaris duran a terme activitats de formació i educatives; sensibilització; informació i orientació; educació en l’oci; atenció psicosocial; i rehabilitació i estimulació.

La selecció dels projectes s’ha realitzat a partir de criteris d’avaluació que han tingut en compte aspectes com la complementarietat amb els recursos existents en el territori; el suport de l’Administració i la col·laboració efectiva entre les entitats a través del partenariat; la participació dels destinataris; el voluntariat i la implicació de la comunitat on es desenvolupen.

Els projectes seleccionats a les comarques de Tarragona

Entre els projectes seleccionats a les comarques tarragonines destaca un programa de dinamització i consolidació d’accions socioeducatives per a infants i joves i les seves famílies amb l’objectiu de promoure la cohesió social, la igualtat d’oportunitats i l’educació intercultural, impulsat per l’Ajuntament de Tortosa; una iniciativa que pretén abordar els problemes de convivència en diversitat que pateix el barri de Campclar de Tarragona, de l’Associació per la Recerca i l’Acció Social; i la consolidació dels Espais Educatius Familiars que l’Ajuntament de Constantí va posar en marxa amb la col·laboració dels centres educatius de la població i que pretenen fomentar el diàleg entre famílies i la descoberta de nous models socials.

En el conjunt de tot Catalunya han estat seleccionats 30 projectes que es distribueixen per les quatre demarcacions: 23 a la província de Barcelona, amb una inversió total de 438.670 euros; 4 a la de Tarragona, amb una assignació de 86.150 euros; 2 a la de Lleida, amb un total de 27.700 euros; i 1 a la de Girona, amb una inversió de 27.590 euros.

 

Relació de projectes seleccionats a la demarcació de Tarragona

(entitat, títol del projecte, descripció, assignació econòmica)

ASSOCIACIÓ PER LA RECERCA I L’ACCIÓ SOCIAL

CAMPCLAR INCLUSIU

El projecte pretén abordar els problemes de convivència en diversitat que té el barri de Campclar de Tarragona, incidint tan en els aspectes intrafamiliars com els relacionals en els espais comuns i públics. Es un plantejament que enllaça els aspectes interns i privatius amb els externs i públics abordant els espais intradomèstics, peridomèstics i externs, a través de quatre accions integrades: tallers en grups de famílies, el suport a les organitzacions veïnals d’escala, l’emergència de dones actives i la intervenció a l’espai públic. En els anys anteriors s’ha aplicat una sèrie de programes en el marc de la Llei de Barris que ha regenerat bona part dels espais públics i s’ha donat impuls a la participació. Malgrat això fa falta encara minimitzar la hostilitat i sobretot superar la coexistència cap a formes de convivència que permetin viure en harmonia amb les demés persones. I fa falta entrar en els sistemes familiars a vegades poc eficaços en l’assumpció i resolució dels reptes que es viuen, i que fa que es projectin les frustracions en l’entorn comunitari.

Import de l’ajuda concedida: 21.780 €

AJUNTAMENT DE CONSTANTÍ

ESPAIS EDUCATIUS FAMILIARS I COMUNITARIS

L’educació en valors, actituds i hàbits dels infants i joves és la millor eina de prevenció per formar ciutadans capacitats per la convivència i la participació social. La funció d’educar és en primer lloc una responsabilitat de la família i és la que tindrà més incidència en el procés. Després, l’escola a través de l’educació formal i les activitats socialitzadores d’agents d’educació no formal i l’acció de la comunitat extensa, completen una xarxa educativa que hauria de ser de responsabilitat compartida. Els canvis de valors, el canvi de les estructures de treball que incorporen cada cop més mares i pares i la diversificació d’estructures familiars; nous models que fan emergir tipologies plurals de famílies; canvis en les dinàmiques i organitzacions (nombre de persones, horaris laborals i escolars); nous models socials (incertesa laboral, dificultats per controlar el temps personal i familiar, repercussions en la desorientació dels adults en quan a tasques i prioritats; noves demandes dels adults i noves necessitats de models de referència) generen cada cop més que els agents educatius interactuïn per a dur a terme amb garanties d’èxit la seva funció. És per això que l’àrea d’Educació i Serveis Socials de l’Ajuntament de Constantí va posar en marxa a petició compartida de tots els Centres Escolars, les AMPAS, i les regidories de serveis a les persones (Serveis Socials, Ensenyament, Joventut,…) el projecte dels ESPAIS EDUCATIUS FAMILIARS: un punt de trobada i relació en el que s’afavoreix el desenvolupament dels infants i es facilita que els pares puguin compartir experiències, dubtes i proposar solucions. Al projecte que presentem ara hem afegit, d’una banda, el desenvolupament del vesant comunitari de l’educació i, d’altra banda, la promoció de la comunicació entre els agents educatius i la resolució de conflictes a partir del diàleg.

Import de l’ajuda concedida: 10.330 €

AJUNTAMENT DE TORTOSA

PROJECTE DE DINAMITZACIÓ I CONSOLIDACIÓ D’ACCIONS SOCIOEDUCATIVES PER A INFANTS I JOVES I LES SEVES FAMÍLIES EN EL MARC DEL PROGRAMA 6-16

El projecte pretén articular una acció  educativa integrada entre l’administració, el món associatiu, i la resta d’agents educatius del municipi per promoure la cohesió social, la igualtat d’oportunitats i l’educació intercultural. Dinamitzar i potenciar actuacions coordinades entre els centres educatius, les famílies, l’ajuntament, les associacions i entitats. Promoure l’èxit escolar i l’aprenentatge fora de l’àmbit formal. Aconseguir que Tortosa esdevingui ciutat educadora.
D’igual forma s’aborden les necessitats bàsiques dels destinataris a través de la gestió conjunta d’actuacions. Aquestes actuacions contemplen, entre altres aspectes, la gestió d’ajuts i recursos, el disseny i planificació d’actuacions coordinades basades en gran part en la participació ciutadana, el seguiment de famílies beneficiaries, l’organització de campanyes de recollida, la formació de famílies en competències parental i marentals… amb la finalitat de donar cobertura a aquestes necessitats.

Import de l’ajuda concedida: 42.000 €

COOPERACIÓ ACTIVA ONGD

TOTS I TOTES SOM VEÏNS I VEÏNES, TOTS I TOTES FEM AMPOSTA!

L’objectiu d’aquest projecte és ampliar el nombre de persones d’origen immigrants que s’ impliquen com a voluntaris en el disseny i execució d’activitats veïnals i altres d’àmbit sociocultural, així com l’augment de la seva implicació com a públic i destinataris de les diferents activitats que entitats veïnals i socioculturals realitzen a Amposta, per tal de promoure la interrelació entre persones d’origen immigrant i la resta de veïns/es i enfortir el sentiment comunitari de pertinència a la ciutat. Aquest projecte té com a valor afegit el treball conjunt en el disseny i execució d’activitats de voluntaris tant d’origen immigrant com autòctons, aprofitant el coneixement i difusió de la nostra entitat i els seus projectes a la ciutat per a disposar d’un espai de confiança inicial a partir del qual anar ampliant i enfortint l’abast dels serveis i activitats que realitzen entitats veïnals i socioculturals servint-se de les competències i implicació d’aquesta població arribada amb la immigració en aquestes.

Import de l’ajuda concedida: 12.040 €