Suport professional per a malalts vulnerables

La UFISS de Santa Tecla vetlla perquè els pacients que atén tinguin cobertes totes les seves necessitats

Per . Actualitzat el

La UFISS Mixta de l’hospital Santa Tecla és unitat funcional interdisciplinària sociosanitària formada per un equip especialitzat que dóna suport als diferents serveis de l’hospital. La seva tasca va dirigida a l’atenció dels casos complexos en el camp de la geriatria i de les cures pal·liatives en la última etapa de la seva vida. Es realitza una valoració integral multidimensional i interdisciplinària, amb valoració de les necessitats sociosanitàries del malalt a cobrir en el moment de l’alta hospitalària i en la consecució del recurs adient. És a dir, cal veure quines necessitats té la persona per tal que pugui estar atesa de la millor manera.

Per tal d’assegurar la continuïtat assistencial, ens coordinem entre els diferents nivells d’atenció, centres sociosanitaris, centres residencials… per donar el recurs més adient que necessita el malalt i la seva família.

Les sol·licituds per fer les valoracions d’UFISS dels malalts a planta són realitzades o bé per l’equip sanitari i/o per la família.

En el cas de l’equip sanitari, ells detecten a planta aquell malalt que, per patologia i/o per problemàtica social, podria necessitar un recurs sociosanitari a l’alta hospitalària.

I en el cas de les famílies són enviats per l’equip sanitari a l’UTS (Unitat de Treball Social) perquè el treballador social realitzi l’atenció a la família, agafi les dades del malalt, realitzi la història social de la persona i família i comuniqui el dia de la valoració.
L’equip d’UFISS està format per un metge, una infermera i un treballador social. La unitat funciona de dilluns a divendres.

Tipologia de pacients

Els pacients inclosos per realitzar una valoració sociosanitària són: pacients geriàtrics (persones grans fràgils i/o amb situació de risc), pacients no geriàtrics amb fragilitat i dependència, pacients amb circumstàncies socials poc favorables i que compleixin com a mínim un dels indicadors de risc social (manca de cuidador, matrimoni d’avis on un dels dos està greument malalt/discapacitat, sobrecàrrega del cuidador principal, pèrdues recents, incompliments terapèutics…), pacients amb una pèrdua funcional secundària a l’ingrés a l’hospital que dificulta el retorn a domicili, presència de deteriorament cognitiu sever, úlceres per pressió, pacients amb patologies cardiorespiratòries amb agudització de la malaltia crònica i que deriven en reingressos hospitalaris, pacients amb malaltia terminal, oncològica o no als quals s’hauria d’aplicar el protocol de sedació, pacients amb malaltia oncològica en fase terminal que requereixen control de símptomes i de dolor.

Recursos disponibles

Un cop realitzada la valoració mèdica (que inclou diagnòstic, antecedents, valoració d’infermeria) i la valoració social (dades socials, família, habitatge, història social…) del pacient i depenent de les necessitats del malalt marquem quin és el recurs a l’alta més adient. Pot ser un centre sociosanitari (Llevant, Ponent, Francolí, Vila-seca, Policlínica del Vendrell) i tenim sempre en compte criteris d’ingrés (convalescència o llarga estada) i zona geogràfica on viu, centre residencial o retorn a domicili (amb rehabilitació i/o Servei d’ajuda a domicili).
En definitiva el que volem en el nostre servei és que les famílies ens sentin a prop en moments que generalment solen ser durs i puguin sentir-se acompanyades en el procés de l’alta hospitalària, cobrint les necessitats que puguin tenir tant la mateixa persona malalta com el seu entorn més proper.