Es congela la recaptació dels tributs municipals pel 2015

La congelació en la recaptació de tots els tributs és el primer pas per a aprovar un Pressupost dins dels paràmetres del Pla d’Ajust de 2013 que respecta les directrius econòmiques i els marges que marca l’Estat

Per . Actualitzat el

L’Ajuntament de Cunit ha aprovat, de forma provisional, les ordenances fiscals reguladores d’impostos, taxes municipals i preus públics pel 2015, en un Ple extraordinari que s’ha celebrat avui dijous 23 d’octubre. L’equip de govern ha portat a aprovació inicial del Ple la modificació de les ordenances fiscals pel 2015.

Pel proper exercici, s’aplicarà una rebaixa del 29% en els valors cadastrals actuals després que l’Ajuntament s’acollís a la reducció permesa pel Ministeri d’Hisenda per 2014 i 2015 (enguany el valor cadastral ja havia baixat un 27%). El tipus establert per a l’IBI és el 1,054% pel 2015, fet que permet preveure que la recaptació sigui la mateixa que en 2014.

Pedro Ruiz, regidor d’Hisenda Pública, ha afirmat que «Seguint el pla d’ajust i la planificació econòmica i financera de l’Ajuntament, hem aprovat tornar a congelar la recaptació de l’IBI que és el principal ingrés d’aquest Ajuntament».

La congelació en la recaptació de tots els tributs és el primer pas per a aprovar un Pressupost dins dels paràmetres del Pla d’Ajust de 2013 que respecta les directrius econòmiques i els marges que marca l’Estat.

Pedro Ruiz afirma que «El canvi de tendències en el model de gestió del conjunt de serveis de l’Ajuntament comença a donar els seus fruits en l’objectiu de prestar uns serveis de qualitat i l’assoliment d’una fiscalitat justa i sostenible per la ciutadania cunitenca».

13.546 rebuts seran més baixos

L’IBI és l’Impost sobre Béns Immobles, impost referent que incideix a tota la població, concretament, el Padró de l’IBI de Cunit ascendeix a 18.949 unitats tributàries, entre els urbans, els rústics i els de característiques especials. Del total del Padró Municipal de l’IBI, 13.546 propietaris (el 71,5% del total) pagaran entre 1 i 50€ menys. La resta, 5.403 (el 28,5€) pagaran entre 1 i 100€ més. Dins d’aquest últim col·lectiu, per trams, veuran incrementat entre 1 i 30€, 4.253 propietats. Un total de 634 propietats pagaran entre 31 i 50€ més i 516 entre 51 i 100€ més.

Congelació ordenances fiscals (taxes i preus públics)

Pel que fa a la resta d’ordenances fiscals (taxes i preus públics) pel 2015 no s’actualitzaran amb l’IPC mantenint els imports igual que en 2014.

En alguns casos baixen els preus com per exemple en la taxa per realització d’activitats jurídico-administratives de competència local. Concretament en la llicència de tinença de gossos potencialment perillosos que costa 168€ i que pel 2015 costarà 25€; així com també en la taxa per utilitzacions privatives o aprofitaments especials del domini públic local, que s’ha abaixat 1€ per metre quadrat per activitats emmarcades dins d’una fira (es pagarà depèn de la durada de la Fira entre 1€ i 2,60€ per metre quadrat i dia).

Més bonificacions en el rebut de la brossa

Vista la progressió positiva en la implicació de a ciutadania en el canvi del model de la gestió de residus al carrer dels darrers 3 anys, l’Ajuntament ha valorat l’evolució del cost del servei a la baixa i per això, s’incrementen les bonificacions a la deixalleria del Parc Mediambiental. Del màxim del 30% que arriben enguany, pel 2015 es bonificarà per trams el rebut de la brossa fins al 50%.