Casa d’infants, la llar de les segones oportunitats

Ara fa tres anys, la Xarxa de Santa Tecla va començar a gestionar aquest servei

Per . Actualitzat el

Des de fa tres anys, la Xarxa de Santa Tecla gestiona la Casa d’Infants, un servei assistencial per a infants i joves procedents de famílies desestructurades o en risc d’exclusió social, però amb un alt pronòstic de recuperació i de retorn al domicili familiar. Aquesta particularitat diferencia aquest servei d’altres de similars i el converteix en una eina de suport a aquestes famílies, les quals poden recuperar la capacitat de tenir cura dels fills d’una manera plena. En tot aquest període, un total de 29 famílies han passat per aquesta casa perquè els nois i les seves famílies puguin viure amb la màxima normalitat. Per fer-ho possible, el servei disposa d’un equip professional que vetlla per l’assoliment d’aquests objectius des d’una perspectiva innovadora en l’àmbit de l’assistència social, ja que l’objecte de treball no és l’infant o el jove de manera individual sinó tota la unitat familiar. Hem visitat la casa, situada en un cèntric pis de la ciutat de Tarragona, i hem conversat amb el seu equip professional per conèixer una mica més profundament aquest servei.

La Casa d’Infants de Tarragona va néixer com un projecte pilot promogut per la Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència, pioner a les comarques tarragonines. Està adreçat a famílies que, per diverses raons, no poden tenir cura dels seus fills i es diferencia d’altres centres pel fet que les famílies participen del dia a dia dels seus fills, des de l’acompanyament a les llevades, compartint àpats, fent deures o acompanyant als seus fills a l’hora d’anar a dormir.

Objectiu:
retorn a la llar familiar
El perfil dels usuaris és el de famílies en risc social, –que hi arriben derivades des de diferents serveis com l’EAIA o Serveis Socials– però amb un alt pronòstic de recuperabilitat. Per aquest motiu, el període màxim de temps que hi poden residir és d’un any, prorrogable durant sis mesos més.

Mentre els infants resideixen a la casa es treballa amb un únic objectiu: el retorn a la llar familiar. Per això en el seu dia a dia s’estableixen dinàmiques que ajuden a millorar tots aquells aspectes que dificulten que puguin estar a casa amb la seva família. Aquestes dinàmiques estan pensades per treballar diferents aspectes: hàbits, capacitats parentals o marentals o bé dificultats en l’àmbit relacional entre els diversos membres de la unitat familiar. L’objectiu és empoderar a les famílies, partint de les seves capacitats, per tal de possibilitar un retorn al més aviat possible. Aquesta línia de treball té en compte sempre les particularitats de cada família, respectant sempre els horaris familiars i mantenint els serveis que ja atenien a la família abans d’ingressar a la Casa d’Infants.

Tota aquesta feina s’extrapola al domicili mitjançant un seguiment  diari per acompanyar les famílies a fer la transició, que és l’objectiu final.

Gestió dels espais  
La Casa d’Infants està ubicada en un cèntric pis situat a la ciutat de Tarragona, habilitat per acollir un total de vuit infants que hi pernocten –les anomenades places residencials. A banda, disposa de dues places de suport (per a infants que no hi pernocten) i de dues places més intermitents (per a estades puntuals de pocs dies).
L’espai de la casa d’infants està pensat per acomplir diverses funcions. D’una banda, oferir espais comuns per fer sessions en família o en grup, i, d’altra banda, espais que garanteixin la intimitat dels infants i joves.
L’objectiu és equiparar la casa amb allò que ofereix habitualment un domicili particular, amb espais compartits però també amb petits racons privats, sobretot per als més joves.

Un equip transversal…
Tot aquest treball el realitza un equip de professionals format per una directora, un coordinador, cinc educadores socials, dues treballadores familiars i una psicòloga, que  treballen de manera transversal per abordar cada cas de manera particular.
Les educadores socials són el referent principal per a les famílies. La seva tasca és detectar necessitats en un període breu de temps, establir objectius i definir les estratègies que poden ajudar a assolir aquests objectius.
Les treballadores familiars són una extensió de les educadores i la seva tasca se centra més particularment en l’acompanyament a domicili, amb visites a les famílies, organització de la llar, control de l’alimentació…
La psicòloga, per la seva banda, ofereix suport tant a les famílies usuàries com als mateixos educadors, mitjançant sessions individuals i també conjuntes, en què s’aborden qüestions com les relacions parentals, la comunicació entre els pares i els fills, resolució de conflictes, gestió de les emocions o reforç de l’autoestima, entre altres.

…i humà
Més enllà de la definició de cada perfil professional, el que destaca d’aquest grup de professionals és la seva convicció que la feina que fan és important per a la societat  i que el seu treball en equip és fonamental per poder-la desenvolupar.
En aquest sentit,  assenyalen la seva capacitat per no compartimentar l’atenció a les famílies sinó de complementar-se de manera que on no arriba un arribin els altres.  En paraules compartides, assenyalen que «som un equip, tots podem ser referents de les famílies i els nens, de manera que qualsevol de nosaltres pot donar una resposta adequada. Aquesta és la gran riquesa de la Casa d’Infants».